Senzori za kontejnere s otpadom za ogromnu uštedu

Na sjednici Gradskog vijeća pitao sam razmišlja li Grad nabavljati kontejnere sa senzorima i programskim rješenjima da se kontejner prazni tek kad je pun. Ušteda na gorivu i amortizaciji je ogromna, a pošteno je prema građanima, da im se ne naplaćuje pražnjenje kad ne treba. Inače, program i sam napravi najbržu rutu pražnjenja prema stanju na terenu. Naravno, treba napraviti detaljan izračun uštede. 

Ovo je prva aplikacija na koju sam naišao (da ne misle ljudi da koga protežiram, jer danas te optuže za interes čim izađeš iz kuće) 

https://www.ecomobile.hr/hr/proizvodi/aplikacija

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI

Prikaz i administracija podataka o sakupljanju otpada

Svi podaci o evidentiranim pražnjenjima spremnika za otpad sa informacijama o vlasnicima spremnika i naznakom datuma i vremena pražnjenja, te nepravilnostima (pražnjenje spremnika bez RFID transpondera, nepravilno odlaganje otpada i dr.) i prijenosima podataka sa EcoMobile nadogradnji, dostupni su putem ekranskih prikaza ili detaljnih tabličnih izvješća (ekranski, Excell, PDF…).

Prikaz i administracija podataka o popunjenosti kontejnera 
za otpad

Podaci dobiveni putem EcoMobile SmartWaste senzora montiranih u kontejnere za otpad, prikazuju se putem ekranskih prikaza i uključuju informacije o kontejneru (tip, kapacitet, vrsta otpada), njegovu lokaciju prikazanu na karti i postotak njegove popunjenosti.

Automatsko planiranje ruta

Prema unaprijed definiranim graničnim vrijednostima stupnja popunjenosti, sustav automatski izdvaja one kontejnere koje je potrebno isprazniti i kreira najkraću moguću rutu za njihov obilazak.

Satelitsko praćenje kretanja komunalnih vozila

Satelitsko praćenje omogućava precizno informiranje o trenutnom statusu i kretanju komunalnih vozila kao i detaljnu rekonstrukciju svih prijeđenih ruta sa zabilježenim brzinama i zaustavljanjima, putem grafičkih prikaza na karti ili tabličnih izvješća. Uz navedene podatke, ovisno o tipu ugrađenog GPS/GPRS uređaja i dodatnoj opremi, prikazuju se i podaci o gorivu (zabilježena količine kod utakanja ili istakanja trenutna količina u spremniku, ukupna i prosječna potrošnja) i režimu vožnje (broj okretaja, % pritiska papučice gasa, temperatura motora, ukupna potrošnja goriva.).

Kreiranje izvještaja

Omogućena je jednostavna izrada niza tabličnih izvještaja koji uključuju detaljne podatke prema zadanim parametrima u određenom vremenskom intervalu. Sve izvještaje je moguće izvesti u Microsoft Excel (XLS) ili PDF format.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s