Palača života – EU projekt

Grad treba i pohvaliti kad strateški razmišlja. Naravno, obavezno to treba biti sa svim dionicima, s posebnim naglaskom na stanovnike.  … 27 milijuna kuna …

Obnova Stare gradske vijećnice, Rekonstrukcija i opremanje zgrade u Rodriginoj ulici, Bosanskoj ulici, i uspostava pristupa ophodu na sjevernom zidu Dioklecijanove palače, Obnova i opremanje Jugoistočne kule sa zgradom u Lukačićevoj 5, Obnova i opremanje dijela Muzeja grada Splita, Uspostava šetnice na južnoj polovici istočnog zida, Uspostava sustava praćenja posjetitelja

SC 6c1 – Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture Dioklecijanove Palače. Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine UAS (otvorene ljetne pozornice).

Kako rekoh, jedino nas mladi, školovani, nekorumpirani kadrovi mogu spasiti, i naravno dobri projekti, a ne ovi kojima se smijemo prethodnih dana. Naravno, nadam se odličnoj, stručnoj i neovisnoj provedbi projekata koja će uključiti sve dionike. 

Projektni zadatak
Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe strateškog projekta „Palača života, grad mjena / Palace of Life, City of Changes“

UVOD
Grad Split prijavljuje strateški projekt „Palača života, grad mjena / Palace of Life, City of Changes“ na otvoreni poziv koji će raspisati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru financijske alokacije mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja Grada Splita kao Posredničkog tijela ITU PT Split. Navedeni projekt je dio integriranog programa razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom, koji ima za cilj valorizaciju i zaštitu kulturne baštine.

Projektne aktivnosti:

• Obnova Stare gradske vijećnice (aktivnost obuhvaća sljedeće radove: konstruktivnu sanaciju i rekonstrukciju, građevno-zanatske radove, ugradnju dizala, strojarske instalacije, elektroinstalacije)
• Rekonstrukcija i opremanje zgrade u Rodriginoj ulici, Bosanskoj ulici, i uspostava pristupa ophodu na sjevernom zidu Dioklecijanove palače
• Obnova i opremanje Jugoistočne kule sa zgradom u Lukačićevoj 5 (aktivnost obuhvaća sljedeće radove: restauratorsko-konzervatorske radove u prostorijama Lukačićeve 5, interijeru prvog kata Jugoistočne kule – analiza stanja kamenih zidova, desalinizaciju, stabilizaciju, ispunjavanje sljubnica, praćenje stanja i angažman konzervatora savjetnika, te uređenje dva sanitarna čvora, jedan u prizemlju JI kule, jedan na katu u Lukačićevoj 5, s opremom i rampom za osobe s poteškoćama u kretanju)
• Obnova i opremanje dijela Muzeja grada Splita (aktivnost obuhvaća sljedeće radove: građevinske zahvate u popratnim prostorijama i restauratorsko-konzervatorske radove u interijeru prizemlja – analizu stanja kamenih zidova, sanacija vlage, desalinizaciju, stabilizaciju, ispunjavanje sljubnica, praćenje stanja i angažman konzervatora savjetnika), uređenje dva sanitarna čvora, prizemlje i prvi kat, radove na elektroinstalacijama i postavljanje mobilne rampe za invalide, ugradnja lifta, prilagodba recepcije)
• Uspostava šetnice na južnoj polovici istočnog zida (aktivnost obuhvaća sljedeće radove: izvedbu stepenica i sanacija zida s ophodom, žbukanje, skidanje oplata, pregradnih zidova, bojanje, izmjena poda i sl.).
• Uspostava sustava praćenja posjetitelja (aktivnost se odnosi na uspostavu ticketing-a, city card-a, a uključuje izradu softwarea i nabavku hardvera na svim lokacijama (JI kula, zidine, Rodrigina, Stara gradska vijećnica, Mletačka kula, podrumi Dioklecijanove palače), te izrada kartica).

Procijenjena vrijednost projekta, nastala na temelju izražene projektno-tehničke dokumentacije i projektantskih procjena, je 27 milijuna kuna, u što su uračunati troškovi izrade dijela projektno-tehničke dokumentacije, rekonstrukcije i izgradnje, opremanja i postava, vidljivosti, ticketinga i vođenja projekta.

PREDMET NABAVE
Predmet nabave je usluga izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe strateškog projekta „Palača života, grad mjena / Palace of Life, City of Changes“, a koja će obuhvatiti i razraditi sve projektne aktivnosti, opravdanost i održivost projekta.

OPIS TRAŽENIH AKTIVNOSTI

Studija izvodljivosti je dokument, koji prema zadanoj metodologiji, razrađuje investicijski aspekt projekta i dokazuje opravdanost financiranja projekta. Cilj studije je stručna i objektivna procjena ostvarivanja ciljeva i pokazatelja projekta, uzimajući u obzir trenutnu situaciju, okruženje, poslovno-organizacijske faktore, troškove, te potencijalne koristi od projekta.

Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi treba imati minimalno sljedeće elemente/poglavlja:

1. Sažetak sa kratkim opisom projekta, sektora, lokacije i područja utjecaja, korisnikovih prijašnjih projekata, metodologije i rezultata analize, identifikaciju alternativa
2. Uvod u projekt trebao bi sadržavati ciljeve projekta, usklađenost s EU i nacionalnim okvirima te procjene utjecaja projekta
3. Socio-ekonomski kontekst s opisom društveno-ekonomskih uvjeta relevantnih za provedbu projekta na području županije i grada, a uzimajući u obzir geografske, demografske i gospodarske aspekte. Također treba sadržavati identifikacija trenutnog stanja i potreba.
4. Ljudski potencijali bi trebali uključivati opis strukture upravljanja, radne/operative snage, godišnje troškove i sl.
5. Provedba treba sadržavati opis zadataka i aktivnosti, vremenski okvir provedbe projekta, održivost i buduću perspektivu projekta
6. Financijska analiza treba sadržavati opis investicijskih troškova, operativnih troškova, prihoda, izvora financiranja i financijskih rezultata projekta
7. Ekonomska analiza treba sadržavati konverziju tržišnih u ekonomske cijene, kvantifikaciju društvenih koristi, ostale indirektne učinke, diskontiranje procijenjenih troškova i koristi te indikatore ekonomskih učinaka
8. Analiza rizika treba sadržavati analizu osjetljivosti, procjenu rizika, upravljanje i smanjenje rizika.

Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi mora biti izrađena u skladu sa važećim Vodičem za izradu analize troškova i koristi EK objavljenom na:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf?fbclid=IwAR31fLxlmeVBjWZwpWNsxuLUqdGyAV1QdO_RP7IEe0tbViOAtIkB7nZSujo

 

Image may contain: text

 

No automatic alt text available.

 

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s