Prosječna plaća u Hrvatskoj

Ono kad statistika navodi na krive zaključke … Prosječna neto plaća u Hrvatskoj je iznad 6000 kuna, a skoro 2/3 građana ima ispod 5000 kuna. Tu su i podaci po sektorima Državnog zavoda za statistiku.

No automatic alt text available.

 

Ukupno 6.264
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5.799
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 5.200
02 Šumarstvo i sječa drva 6.605
03 Ribarstvo 5.630
B Rudarstvo i vađenje 7.518
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 9.510
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 6.055
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 8.193
C Prerađivačka industrija 5.739
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 5.470
11 Proizvodnja pića 7.128
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 8.364
13 Proizvodnja tekstila 4.378
14 Proizvodnja odjeće 4.084
15 Proizvodnja kože i srodnih
proizvoda
4.023
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 4.491
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 5.744
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 5.765
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 9.222
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 6.441
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 9.413
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 5.038
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 6.243
24 Proizvodnja metala 5.703
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 5.711
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 8.994
27 Proizvodnja električne opreme 6.651
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 6.246
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 5.881
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 6.325
31 Proizvodnja namještaja 4.605
32 Ostala prerađivačka industrija 4.703
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 6.299
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8.791
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8.791
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5.974
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 6.463
37 Uklanjanje otpadnih voda 7.041
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 5.528
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 7.467
F Građevinarstvo 5.218
41 Gradnja zgrada 4.647
42 Gradnja građevina niskogradnje 6.309
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 4.947
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 5.639
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 6.026
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 6.406
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 5.105
H Prijevoz i skladištenje 6.634
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 5.946
50 Vodeni prijevoz 6.381
51 Zračni prijevoz 11.554
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 7.981
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 5.253
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5.299
55 Smještaj 5.991
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 4.262
J Informacije i komunikacije 8.336
58 Izdavačke djelatnosti 6.786
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 6.002
60 Emitiranje programa 7.245
61 Telekomunikacije 8.778
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 9.261
63 Informacijske uslužne djelatnosti 7.602
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 8.322
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 8.949
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 7.929
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 6.685
L Poslovanje nekretninama 5.931
68 Poslovanje nekretninama 5.931
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7.069
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 5.911
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 7.575
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 6.952
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 8.972
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 8.282
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 5.951
75 Veterinarske djelatnosti 5.968
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 4.852
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 5.769
78 Djelatnosti zapošljavanja 4.677
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 5.484
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 4.454
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 4.276
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 5.863
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 7.140
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 7.140
P Obrazovanje 6.582
85 Obrazovanje 6.582
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 7.317
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 7.890
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 5.484
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 5.192
R Umjetnost, zabava i rekreacija 5.961
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 6.668
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 6.393
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 5.485
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 5.653
S Ostale uslužne djelatnosti 5.419
94 Djelatnosti članskih organizacija 5.906
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 7.014
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 4.047
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
97 Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
98 Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
99 Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s