Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Člankom 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17) dopušteno je jedinicama lokalne samouprave da odlukom privremeno zabrane izvođenje određenih građevinskih radova na određenim područjima za određeno razdoblje.

Odluka se donosi za narednu kalendarsku godinu, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice sa svog područja.

Predloženom Odlukom utvrđuje se područje privremene zabrane (dio Grada Splita, naselje Slatine i naselje Stobreč) za vrijeme turističke sezone, od 15. lipnja do 15. rujna iduće kalendarske godine.

Prethodno je zatraženo i dobiveno mišljenje Turističke zajednice Grada Splita.

Nadzor nad primjenom Odluke provodi komunalno redarstvo uz ovlaštenje utvrđeno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji i Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji.

 

 

PRIJEDLOG  ODLUKE o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

 UVODNE ODREDBE

Članak 1.

 Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Splita (u daljnjem tekstu: Grad), odnosno određuju područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi i nadzor nad provedbom odluke.

 VRSTE RADOVA ČIJE SE IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine.

III. RAZDOBLJE, VRIJEME I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 3.

Privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz prethodnog članka ove Odluke za vrijeme turističke sezone, u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja 2019. godine do 15. rujna 2019. godine, od 00,00 do 24,00 sata, u naseljima:

  1. Split i to na dijelu kojega obuhvaćaju područja:
    • gradskih kotareva Grad, Varoš, Lučac-Manuš, Bačvice i Meje,
    • područje južno od ulice I. Zajca, počev od ulice B. Bušića, Bračke ulice, ulice Ispod sv. Lovre, Makarske ulice, Vinogradske ulice, ulica Put Duilova do granice sa područjem naselja Stobreč, do mora,
  2. Stobreč na cijelom području naselja,
  3. Slatine na cijelom području naselja.

 IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

 Članak 4.

 Odredbe iz članka 3. ne odnose se na:

  1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske
  2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti.
  3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu

 Članak 5.

U razdoblju, vremenu i području utvrđenim člankom 3. ove Odluke, iznimno se mogu izvoditi radovi iz članka 2. ove Odluke, temeljem pisanog odobrenja Gradskog vijeća Grada Splita u slučajevima izvođenje radova od posebnog interesa.

Članak 6.

Investitori i izvođači radova koji su zauzeli i koriste javnu površinu temeljem pisanog odobrenja Gradskog vijeća, dužni su istu dovesti u prijašnje stanje.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

 Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Pododsjek za komunalno redarstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu.

Članak 8.

U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju po odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13) i Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 40/15).

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Splita“, a primjenjuje se od iduće kalendarske godine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s