Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.68/18- u daljnjem tekstu Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnoj naknadi iz članka 95. stavka 1. Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada.

Razlike između novog i ranije važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji regulira komunalnu naknadu su sljedeće:

-garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište ne smatraju se garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim zemljištem u smislu odredbi članka 92. Zakona.

– vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obvezu plaćanja komunalne naknade prenio na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

– jasnije je propisano kada nastupa obveza plaćanja komunalne naknade

– utvrđena je dužnost plaćanja komunalne naknade od dana nastanka obveze ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili drugih podataka bitnih za utvrđivanje komunalne naknade u propisanom roku

– rješenje o komunalnoj naknadi se donosi i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

– nova je odredba da je ništavo rješenje o komunalnoj naknadi koje ne sadržava iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) nekretnine, obračunsku površinu nekretnine, godišnji iznos komunalne naknade, iznos obroka komunalne naknade i rokove plaćanja komunalne naknade.

Iako je krajnji, zakonski rok donošenja Odluke o komunalnoj naknadi 04.02.2019.god., kako bi nadležni upravni odjel (Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu) na vrijeme, na temelju nove Odluke o komunalnoj naknadi donio rješenja o komunalnoj naknadi za razdoblje od  01.01.2019.god. pripremljen je Nacrt odluke o komunalnoj naknadi.

Odredbe koje se odnose na visinu komunalne naknade nisu se mijenjale (koeficijenti namjene i koeficijenti zone ostali su isti kao u važećoj Odluci).

U nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi su napravljene i određene korekcije koje se odnose na sljedeće:

– brisan je članak 5a

(Ova odredba se briše jer spomenuti poduzetnički krediti više nisu aktivni)

Poduzetnik kojem je odobren poduzetnički kredit temeljem Programa razvoja malog gospodarstva Gradu Splitu za 2002.godinu(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/02)prema kojem Grad sudjeluje svojim sredstvima, djelomično će se osloboditi plaćanja komunalne naknade za prostore odnosno zemljišta čije se korištenje financira poduzetničkim kreditima.

-mijenja se članak 12. koji glasi: „Visina komunalne naknade za hostele, hotele, apartmanska  naselja i kampove iznosi 1,5 % od ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hostelima, hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području grada Splita.“

Potrebno je brisati riječi „hostele“ i „hostelima“ budući Zakon u članku 97. stavku 3. ne predviđa da se takav način obračuna komunalne naknade odnosi i na hostele već je eksplicitno navedeno da se takav obračun odnosi na hotele, apartmanska naselja i kampove.

-Vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se propisuje Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) također ostaje ista (razlika je da će biti izražena u godišnjem, a ne mjesečnom iznosu).

 

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

                                                               Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području

Grada Splita i to:

 • naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
 • područja zona u Gradu Splitu,
 • koeficijent zone (Kz) za pojedine zone,
 • koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
 • rokovi plaćanja komunalne naknade,
 • nekretnine važne za Grad koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
 • opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i

 

 

                                                                Članak 2.

 

Komunalna naknada plaća se u svim naseljima na području Grada Splita.

 

                                                               Članak 3.

 

(1) Komunalna naknada plaća se za:

–   stambeni prostor

–   garažni prostor

–   poslovni prostor

–   građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

–   neizgrađeno građevinsko zemljište

 

(2) Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 1. ovog članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Grada Splita.

(3) Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojem se obavlja poslovna djelatnost.

 

(4) Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene,  na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalazi ruševina zgrade.

 

(5) Garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište unutar vojne lokacije ne smatraju se garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredbi ovog članka.

 

 

 

 

 1. OBVEZNICI I OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

 

                                                                  Članak 4.

 

 • Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke (u daljnjem tekstu: obveznik).

 

 • Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka plaća komunalnu naknadu:

– ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom

– ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili

– ako se ne može utvrditi vlasnik

 

 • Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade, ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom

 

 • Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

– danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine

koja se koristi bez uporabne dozvole

– danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

– danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine

– danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove

 

(5) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana

nastanka obveze komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene

drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena

obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine) prijaviti upravnom

tijelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva Grada Splita nastanak te

obveze odnosno promjenu tih podataka.

 

 • Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

 

 

 

                      III. OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

                                                               Članak 5.

 

(1) Komunalna naknada ne plaća se za:

 • prostore u kojima se obavlja djelatnost javnog predškolskog i osnovnog obrazovanja i kulturna djelatnost, a čiji se obveznici financiraju iz gradskog proračuna u 100% iznosu,
 • prostore koje koriste tijela i posebna tijela Grada Splita,
 • prostore koji služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske djelatnosti (crkve).
 • prostore za koje je izdano rješenje o zabrani korištenja zbog ugroženosti korištenja,
 • sportske objekte u vlasništvu Grada Splita, osim prostorija u kojima se obavlja poslovna djelatnost. Iznimno od navedenog, komunalna naknada se plaća za prostorije i zemljište koje se daje u zakup i podzakup, te za privremeno korištenje, osim u slučaju sportskih i drugih manifestacija koje su od interesa za Grad Split. Potvrdu koje su manifestacije od interesa za Grad Split izdaju službe ili upravno odjeli Grada Splita u čiju nadležnost spada ta manifestacija,
 • prostore koje koriste vlasnici trgovačkog društva i obrtnici (do deset zaposlenih) koji prvi put osnivaju poslovni subjekt i to za prvu godinu poslovanja.

 

 

 

                                                                  Članak 6.

 

(1) Vlasnici ili korisnici stambenog prostora privremeno će se osloboditi od plaćanja komunalne naknade kad temeljem akta nadležnog tijela za socijalnu pomoć ostvare pravo na pomoć za uzdržavanje.

 

(2) Dokaz o navedenom iz stavka 1. ovog članka prilaže vlasnik ili korisnik stambenog prostora.

 

 

 

 1. ODREĐIVANJE VISINE KOMUNALNE NAKNADE

 

                                                                Članak 7.

 

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

 • lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina,
 • vrsti nekretnine iz članka 3. Odluke.

 

 

                                                                 Članak 8.

 

Temeljem članka 7. ove Odluke utvrđuju se četiri zone i to:

 

 1. Za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor i neizgrađeno građevinsko zemljište, granice zona određene su prema granicama gradskih kotareva i mjesnih odbora, osim za I. zonu:

 

 1. zona

Obuhvaća Trumbićevu obalu, Obalu kneza Branimira i područje gradskog kotara Bačvice.

 

 1. zona

 

Blatine-Škrape, Bol, Gripe, Grad (osim Dioklecijanove palače) Kman, Kocunar, Lokve, Lovret, Lučac-Manuš, Meje (osim Obale kneza Branimira i Trumbićeve obale), Mertojak, Plokite, Spinut, Split 3, Sućidar, Trstenik i Žnjan.

 

 

 

III. zona

 

Brda, Mejaši, Neslanovac, Pujanke, Ravne Njive, Sirobuja, Stobreč, Šine,

Varoš (osim Trumbićeve obale), Visoka i područje unutar Dioklecijanove palače.

 

 1. zona

 

Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine i Žrnovnica.

 

Prostori u III. zoni u blizini gradskog odlagališta otpada, na udaljenosti od 800 m od vanjskog oboda odlagališta, priključuju se IV. zoni komunalne naknade i to samo do završetka sanacije gradskog odlagališta Karepovac.

U isti prostor uključeni su svi objekti koji su izgrađeni unutar linija obruča koja se provlači 800 m od protupožarnog puta koji ide oko ruba odlagališta Karepovac, kao i svi objekti koje ta linija dodiruje ili presijeca.

 

 

 

 1. Za poslovni prostor granice zona određuju se prema granicama gradskih kotareva i mjesnih odbora:
 1. zona

Bačvice, Blatine-Škrape, Bol, Grad, Gripe, Kman , Kocunar, Lokve, Lovret, Lučac_Manuš, Meje, Mertojak, Plokite, Pujanke, Spinut, Split 3, Sućidar, Trstenik, Varoš i Žnjan.

 

 1. zona

Brda, Mejaši, Kamen, Neslanovac, Ravne Njive, Sirobuja, Stobreč, Šine, Visoka i Žrnovnica.

 

             III. zona

Slatine i Srinjine

 

 1. zona

Donje Stino i Gornje Sitno.

 

Prostori II. zone u blizini gradskoga odlagališta otpada, na udaljenosti od 500 m od vanjskog oboda odlagališta, priključuju se III. zoni komunalne naknade i to samo do završetka sanacije gradskog odlagališta otpada Karepovac.

U isti prostor uključeni su svi objekti koji su izgrađeni unutar linije obruča koja se provlači 500 m od protupožarnog puta koji ide oko ruba odlagališta Karepovac, kao i svi objekti koje ta linija dodiruje ili presijeca.

 

 

 

 1. C) Za poslovni prostor za obavljanje proizvodne djelatnosti granice zona su:

 

 1. zona

 

Granica zone sa sjeverne strane je morska obala. Kopnenim dijelom sa zapadne strane granica počinje od morske obale u luci Poljud, Bakotićevom ulicom, Kaštelanskom, Hrvatske mornarice od križanja prema zapadu s ulicom Domovinskog rata, do križanja s ulicom Zbora narodne garde prema sjeveroistoku do granice s Gradom Solinom te istom granicom prema zapadu do morske obale.

 

 1. zona

 

Obuhvaća područja svih gradskih kotareva i mjesnih odbora Žrnovnica, Kamen, Stobreč (osim područja gradskih kotareva koji spadaju u I. zonu).

 

III. zona

 

Obuhvaća područja mjesnih odbora Slatine i Srinjine

 

 1. zona

 

Obuhvaća područja mjesnih odbora Gornje Sitno i Donje Sitno.

 

 

 

Koeficijent zone (Kz)

 

 

                                                           Članak 9.

 

Koeficijent zone (Kz) za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor, neizgrađeno građevinsko zemljište, poslovni prostor i prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti, određuje se za:

 • prvu zonu -1,00
 • drugu zonu -0,77
 • treću zonu -0,51
 • četvrtu zonu -0,23

 

 

Koeficijent namjene (Kn)

 

                                                           Članak 10.

 

Koeficijent namjene (Kn) za prostore navedene u ovom članku iznosi:

 • za stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije 1,00
 • za garažni prostor 1,00
 • za neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05

 

                                                            Članak 11.

(1) Koeficijent namjene za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti određuje se za:

 • poslovni prostor koji služi za proizvodnu djelatnost 1,30,
 • poslovni prostor koji služi za djelatnost ukrcaja, iskrcaja, prekrcaja roba i skladištenje roba u morskim lukama otvorenim za međunarodni teretni promet 3,00,
 • poslovni prostor u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 1,71,
 • poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti 9,00

 

(2) Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne i proizvodne djelatnosti iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.

 

(3) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.

 

                                                               Članak 12.

 

Visina komunalne naknade za hotele, apartmanska naselja i kampove iznosi 1,5 % od ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području grada Splita.

 

 

 

 1. OBRAČUN I ROK PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

                                                                Članak 13.

 

(1) Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn), osim za nekretnine iz članka 12. Odluke.

 

(2) Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju

se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine.

 

 

                                                               Članak 14.

 

(1) Vrijednost boda (B) određuje Gradsko vijeće posebnom odlukom do kraja studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

 

(2) Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u I. zoni.

 

 

 

                                                                Članak 15.

 

(1) Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po četvornom metru (m2) obračunske površine, ukupna obračunska površina, godišnji iznos komunalne naknade,  mjesečni iznos komunalne naknade,  odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.

 

(2) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog

gospodarstva Grada Splita.

 

(3) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

 

 

                                                               Članak 16.

 

(1) Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do l5-og u mjesecu za protekli mjesec.

(2) Na dospjelu neplaćenu komunalnu naknadu plaća se zatezna kamata po stopi određenoj Zakonom.

 

                                                              

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

                                                              Članak 17.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Splita“ br. 21/01, 31/02, 2A/04, 30/11, 13/12-pročišćeni tekst, 13/13, 31/13, 6/14, 62/14, 36/15 i 3/18-pročišćeni tekst).

 

 

 

Članak 18.

 

Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“, a stupa na snagu od

01.01.2019.godine.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s