Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 7 – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu

[MALA ŠKOLA PRORAČUNA GRADA SPLITA 2019. – 7 – Upravni odjel za kom. gospod., redarstvo i mjesnu samoupravu] Karepovac, reciklažna dvorišta, mali trikovi za investicijsko održavanje cesta i pločnika pa ide dodatnih 10,5 milijuna kuna (vjerojatno Cestar i Point dali do znanja da ne mogu iz postojećih višegodišnjih 85 milijuna kuna sanirati sve  )

Čak 21 milijun kuna manje za komunalu djeluje dramatično, ali radi se samo o prijelazu faze sanacije Karepovca, kojem ide početak 2 faze. Samo dijelom upada u ovu godinu pa se odvaja samo 42,5 milijuna kuna (20 milijuna manje), predviđenih i kao pomoć od države. Već 2020. godine ide još 85,7 milijuna kuna, a 2021. godine 35,5 milijuna. Nadam se samo da će voditi računa o prezentaciji koju sam pokazao na sjednici Gradskog vijeća pa da dobijemo sportsko rekreativnu zonu, i zelenu oazu jednog dana.

Nažalost, ostatak gopodarenja otpadom je užasno trom. Za reciklažna dvorišta ide samo 5 milijuna kuna (u 2020. još 15 m), kad se tome doda da je samo 500.000 kuna odvojeno za zelene otoke (a 50.000 kuna se naplaćuje 3 zelena otoka u Mosećkoj?!), za sortirnicu 800.000 kuna, situacija je očajna. Lećevice od velikih najava još nema potpisa ugovora … spremaju nam se veliki penali …

Zanimljivost je prošireno investicijsko održavanje cesta, ulice i signalizacije koje skače za 10,5 milijuna kuna, u to upadaju stvari koje bi logici trebale imati građevinske dozvole, ali ovako ide brže, a i vjerojatno kažu Cestar i Point da oni iz postojećih ugovora to ne mogu sanirati (?!). Valjda su u Gradu provjerili je li to i legalno. Gotovo siguran sam da jesu jer sada uz rotore na Bračkoj ulici stoji: PRIVREMENI  

I Lovrinac dobiva 3 milijuna za održavanej koje prije nije imao, možda i to ide uz kakvo proširenje …

– Karepovac 42,5 m (2020. 85 m)
– Reciklažna dvorišta 5 m (2020 15 m),
– Sortirnica 800.000 …

– Rebalansom 2018. povećan je iznos za održavanje cesta za 4,5 milijuna kuna, za zelene površine 4 milijuna i to je ostalo i za 2019.
– Lovrincu ide 3 m za održavanje (prije 50.000 ?!)

– Javna rasvjeta ide na 13,5 milijuna (1 m više),
– Deratizacija ostala ista,
– Mjerna postaja zraka 1,6 m …

Investicijsko održavanje cesta, ulice i signalizacije skače za čak 10,5 milijuna kuna:

– Hercegovačka 800.000 (vjerojatno radi projekta Kopilica),
– Bračka od Radissona do bivše 3.policijske 500.000
– privremeni rotori na Bračkoj (600.000)
– rotor Viška-Put firula (650.000)
– Put Trstenika od Bračke do Poljičke (500.000),
– Matoševa uz zamjenu drvoreda (900.000),
– Mihanovićeva (800.000),
– Vukovarska (Tolstojeva do Slobode-nogostup) 800.000,
– Mosećka 500.000 kn,
– Mostarska 400.000,
– sanacije opasnih zidova: Bračka, Vukovarska, Palmotićeva, Sitno Donje …

– Nema više kapitalnog ulaganja u Promet (kupnja autobusa 11,3 milijuna
– Nema koncesije za grijanje u ovom odjelu 490.000 (prebačeno na konto 009 gospodarenje gradskom imovinom i povećnao na 720.000),
– 20 milijuna je manje za Karepovac

 

Nastavak ovog odjela su redarstvo i kotari. Redarima će se nabaljati električni skuteri i bicikle za 650.000 kuna. Zeleni otoci su pod ovim odjelom i predviđeno je sramotnih 500.000 kuna ako se uzme u obzir da je Point dobio 50.000 kuna za napraviti 3 u Mosećkoj ulici. To bi značilo da su novci osigurani za samo 30 zelenih otoka, a trebamo ih još 240  Idu i natječaji za ugradnju liftova u zgrade.

Predviđeno:

– komunalno redarstvo 1,1 m više (saniranje mikrodeponija 320.000 više, nabava el.hibridna vozila skuteri i bicikli za redare 650.000)

– prometno redarstvo manje 2,8 m (nisu im više plaće na tom kontu), isto je i s poljoprivrednim redarima

– 300.000 više aktivnosti u kotarima
– 500.000 za zelene otoke (puno premalo  ),
– natječaj za ugradnju liftova u zgrade 1m

 

 

No automatic alt text available.

 

Sredstva planirana proračunom za 2019. iznose 181.228.543 kn, a odnose se na:

 

U Odsjeku za komunalne poslove planirana su sredstva u iznosu 172.189.000 kn i to za:

Gospodarenje otpadom 42.850.000
Tekuće komunalno održavanje 111.259.000
Investicijsko komunalno odaržavanje 12.280.000
UKUPNO 172.189.000

 

Sredstva planirana za gospodarenje otpadom u iznosu od 42.850.000 kn odnose se na realizaciju projekta Karepovac financiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša, ali obuhvaćaju i izgradnju reciklažnih dvorišta i sortirnice otpada.

Tekuće komunalno održavanje:

 

Projekti / Aktivnosti 2019.
Održavanje cesta, ulica i signalizacije 31.500.000
Održavanje zelenih površina 33.000.000
Čišćenje i uređenje grada 18.200.000
Javna rasvjeta 13.500.000
Održavanje groblja 3.350.000
Održavanje plaža – Splitska kupališta 4.300.000
Održavanje dječjih igrališta i opreme na javnim površinama 2.100.000
Održavanje kišnih slivnika 2.000.000
Ostale aktivnosti u komunalnom održavanju                                   (održavanje satova, tendi i ormarića na Rivi, pirja u Marmontovoj….) 3.309.000
UKUPNO 111.259.000

Kod investicijskog komunalnog održavanja planirana su sredstva namijenjena uglavnom za asfaltiranje cesta.

 

U Odsjeku za redarstvo  planirana su sredstva u iznosu 2.005.000 kn za provođenje komunalnog reda u Gradu i to za:

 

Komunalno redarstvo 1.635.000
Prometno redarstvo 360.000
Poljoprivredno redarstvo 10.000
UKUPNO 2.005.000

 

U Odsjeku za mjesnu samoupravu ukupno planirana sredstva iznose 7.034.543 kn i to za:

 

  • decentralizirana sredstva namijenjena za 34 jedinice mjesne samouprave odnosi………………………………….……………………………….………. 4.984.543 kn
  • planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata u MO i GK……………………………………………………………………………….…950.000 kn
  • “zelene otoke“……………………………………………………………………. 500.000 kn

 

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s