Ističu rokovi za prijavu Fondu projekta reciklažnih dvorišta

[ VRIJEME IDE … ] Rok za prijavu Fondu za bespovratna sredstva za projekte izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta ističe 15.10.2018. Grad Split je tek 7.8.2018. potpisao ugovor za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta za reciklažna dvorišta na lokacijama: 2. Predio Orišca-sjeverni dio, 6. Predio Kamen-Šine – sjeverni dio i 8. Trstenik uz heliodrom (PANGEO PROJEKT d.o.o. 226.875 kn). Dok je za ono u Kopilici potrebna izmjena dokumentacije. Hoćemo li stići ovo sve iz dokumentacije ispoštivati do tada? (Inače, još nedostaju 2 reciklažna dvorišta jer Split zbog svoje veličine mora imati 7):

 Dokaz o statusu riješenih imovinsko-pravnih odnosa ili dokaz o pravu građenja za katastarske čestice u obuhvatu zahvata reciklažnog dvorišta (npr. zemljišno-knjižne izvatke iz kojih je vidljivo vlasništvo odnosno pravo građenja na lokaciji) (kopija),
 Glavni projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u elektroničkom formatu (na DVD/CD-u),
 Pravomoćni akt na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta (kopija)
 Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu ili Mišljenje nadležnog tijela da projekt nije u ekološkoj mreži ili da neće imati značajan negativan učinak na ekološku mrežu (kopija),
 Rješenje nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za okoliš ukoliko je za zahvat obvezna procjena utjecaja na okoliš i/ili rješenje nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš ukoliko je za zahvat obvezna ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš (kopija),
 Mišljenje nadležnog tijela jesu li ispravno primijenjeni zahtjevi Direktive 2011/92/EU vezano uz postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (kopija), ili mišljenje nadležnog tijela da za predloženi zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš/ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (kopija),
 Izjava kojom Prijavitelj potvrđuje da će najkasnije do početka provedbe projekta osigurati iz vlastitih i/ili drugih izvora (svime što ne predstavlja sredstva iz ESI fondova) sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projekta te maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru ovog Poziva, te neprihvatljivih projektnih troškova (izvornik).

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s