Fond neće sufinancirati spremnike za tekstil i vrtne kompostere

08.11.2018. Obavještavamo sve jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su iskazale interes za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i sklopile ugovor sa Fondom, a čija nabava će se sufinancirati sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina (OPKK), da se obuhvat Projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (Projekt) smanjuje, na način da se neće nabavljati spremnici za otpadni tekstil i vrtni komposteri.

Odluka o smanjenju obuhvata Projekta donesena je iz razloga što je odaziv jedinica lokalne samouprave bio veći od očekivanog, te je izračun procijenjene vrijednosti nabave svih spremnika značajno premašio planirana sredstva za ovaj dio infrastrukture u području gospodarenja otpadom.

Budući da će se iz istog izvora sufinancirati i nabava komunalnih vozila, izgradnja sortirnica, kompostana, izgradnja centara za gospodarenje otpadom, te sve druge mjere propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godina, odlučeno je da se po ovom Projektu neće nabavljati spremnici za otpadni tekstil i vrtni komposteri.

Omjer sufinanciranja spremnika za otpadni papir i karton, otpadnu plastiku, otpadno staklo i biootpad, ostaje u istom omjeru kao što je navedeno u ugovorima, odnosno 85% sredstava osigurava se iz OPKK, a 15% osiguravaju JLS.

Radi navedenog sve JLS koje su iskazale interes za nabavu spremnika za otpadni tekstil i vrtne kompostere dobile su dopis Fonda u je čijem prilogu Izjava o prihvaćanju izmijenjenih okolnosti Projekta i nova Rekapitulacija. Svi JLS koji prihvaćaju izmjene u Projektu dužne se popuniti Izjavu i ovjeriti novu Rekapitulaciju i dostaviti u Fond.

Nakon što se sklopi ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda, sve JLS će dobiti dodatak osnovnog ugovora u kojem će između ostalog, biti regulirane i izmijenjene okolnosti na Projektu.

Ministarstvo financija je na svojoj internetskoj stranici objavilo Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje I-IX 2018. u kojoj je dana uputa JLS-ima o načinu evidentiranja poslovnih događaja vezano uz nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s