Potpisani ugovori nabave 2018.

 

Svi potpisani ugovori nabave za 2018. i 2019. godinu, do 08.01.2019. po abecedi te po iznosu, kako bi se lakše mogli vidjeti ugovori više istih tvrtki i najviši iznosi:

 

Razvrstano po abecedi:

Usluge prijevoza kombijem: Usluge prijevoza kombijem (kamionom), ispražnjenja i deložiranja poslovnih prostora i stanova u 2018. godini – OKVIRNA NARUDŽBENICA “DAMIR PRIJEVOZ”, vl. Damir Šimundić Bendić 48.750,00
Uklanjanje nelegalnih reklama i plakata “DAMIR PRIJEVOZ”, vl. Damir Šimundić Bendić 26241292450 48.750,00
Usluga koordinatora II pri izgradnji OŠ Pujanke A.D.V. GRUPA d.o.o. 30.750,00
Izrada glavnog projekta za dječje igralište u GK Split 3, Dobrilina ulica ALBUS d.o.o. 96388014697 49.000,00
Stroj za pranje i usisavanje podova Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 45.750,00
Usluga procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Splita ALFA ATEST d.o.o. 03448022583 43.125,00
Usluge generalnog čišćenja Vila Dalmacije nakon organiziranih događanja tijekom 2018. godine Anti-Das, obrt za usluge 100.000,00
Odabir stručnog izrađivača za izradu izmjena i dopuna DPU-a
priobalnog područja Trstenik-Radoševac
Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. 42054061241 56.250,00
Parcelacijski elaborat (A i B) za Ulicu Put Kamena – GČ 2, 3, 4 i 5. AS-GEO d.o.o. 19916130146 27.500,00
Parcelacijski elaborat (A i B) za Ulicu Put Kamena – GČ 1 AS-GEO d.o.o. 19916130146 44.875,00
Izrada glavnog projekta Centra za posjetitelje Park
Šume Marjan (ex TS Dražanac)
Atelier Šverko i Šverko d.o.o. 43.750,00
Usluga organizacije finalne konferencije u sklopu EU projekta Freight TAILS (konferencijska dvorana, hrana, piće) Atrium Hotel grupa d.o.o. 32.700,00
Nabava novog osobnog automobila za potrebe Gradske uprave (za Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu) Auto Hrvatska Automobili d.o.o. 23035642859 98.830,00
Nabava prijevoznog sredstva (novog) za Odsjek za redarstvo AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o. 36844439304 74.900,25
Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za Primoštensku ulicu (dionica C17) i kolno pješačku površinu oznake KP 10 BILOTA INŽENJERING d.o.o. 56075169776 40.375,00
Stacionarna medicinska rehabilitacija HRVI-a iz Domovinskog rata Biokovka Specijalna bolnica   Makarska 22775078552 127.680,00
Izrada i dostava pločica s kućnim brojevima i ploča s nazivima ulica BIO-LIP d.o.o. 20363284697 43.750,00
Dobava i montaža jednocijevnih košarkaških konstrukcija 225 cm na vanjskim košarkaškim terenima pri Športskom centru Gripe-Split BRID d.o.o. 69037135615 64.845,00
Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe strateškog projekta „Palača života, grad mjena/City of Changes” C.D.V. d.o.o. 59.000,00
Rasvjeta “Plavog stabla” Casa Solis d.o.o. 31.250,00
Radovi izgradnje prometnice s komunalnom infrastrukturom na građevnim česticama 1 i 4 po   DPU raskrižja Bračke i Velebitske ulice u Splitu. CESTAR d.o.o.Split 27471262195 6.168.483,93
Tromjesečna evidencija ugovora: Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Održavanje signalizacije, semafora i održavanje Tunela Marjan CESTAR d.o.o.Split 27471262195 11.169.073,13
Tromjesečna evidencija ugovora: Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Građevinsko zanatski radovi s ophodnjom CESTAR d.o.o.Split 27471262195 9.926.638,44
Radovi na izgradnji dječjeg igrališta u GK Mejaši, Ulica Put Vrborana CESTAR d.o.o.Split 27471262195 282.200,00
Izvođenje afaltnog zastora na košarkaškom igralištu pri Športskom centru Gripe CESTAR d.o.o.Split 27471262195 90.891,25
Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Održavanje signalizacije, semafora i održavanje Tunela Marjan CESTAR d.o.o.Split 27471262195 44.666.965,00
Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Građevinsko zanatski radovi s ophodnjom CESTAR d.o.o.Split 27471262195 39.812.468,75
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Gradske uprave i Vila Dalmacije – okvirna narudžbenica Cian d.o.o. 04201603871 49.750,00
Zaštita akvatorija u Gradu Splitu Cian d.o.o. 04201603871 193.750,00
Održavanje HP servera i opreme COMBIS d.o.o. 91678676896 136.096,88
Održavanje PC opreme Comeng 42122172362 29.400,00
Nabava računala za potrebe Gradske uprave Comeng 42122172362 35.131,25
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji-dogradnji OŠ Mejaši Coming d.o.o. 99961571231 49.500,00
Sanacija fasade i zamjena dijela stolarije u DV Ružmarin CRIVAC D.O.O. 36335585782 1.208.750,00
Izvođenje radova na sanaciji pročelja i ugradnji sjenila u OŠ Blatine Škrape CRIVAC D.O.O. 36335585782 466.812,50
Izvođenje građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na rekonstrukciji-dogradnji Osnove škole Mejaši ĆITIĆ GRADNJA D.O.O. SPLIT 73852538460 3.054.315,64
Usluga izrade vizualnog identiteta i priprema za tisak promotivnih materijala za potrebe EU projekta USEFALL INTERREG ITALY-CROATIA Damir Gamulin 29.500,00
Rekonstrukcija čajne kuhinje i prostorija za čistačice Deltron d.o.o. 36118056137 143.356,61
Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 3.799.102,50
Izrada zastava-400 komada DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 41.250,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Papir i papirnata konfekcija: Papir i papirnata konfekcija DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 199.996,57
Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 3.799.102,50
Usluge tiska promotivnih materijala za potrebe EU projekta „USEFALL“ INTERREG ITALY-CROATIA DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 31.937,50
Nabava uredskog i protokolarnog materijala, tiska i uvezivanja za 2018. godinu DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 187.400,00
Usluge privremenog smještaja ovisnika u terapijsku zajednicu DOM ZA OVISNIKE ZAJEDNICA SUSRET 85510080762 64.152,00
Usluga redizajna i reprogramiranja gradskog portala http://www.split.hr DUMP Udruga mladih programera 100.000,00
Usluga savjetovanja u provedbi i upravljanju projektom “Otpad nije smeće KK.06.3.1,07.0011” E.C.H.R. d.o.o. 44275724266 57.500,00
Izrada elastične podloge na košarkaškom igralištu pri GK Bol u Splitu EDEL SPORT d.o.o. 69733573178 76.000,00
Izvođenje radova na sanaciji fasade DV Iskrica u Splitu Ekološki Centar d.o.o. 20682358696 257.033,75
Izvođenje radova na zamjeni stolarije u OŠ Dobri Ekološki Centar d.o.o. 20682358696 222.257,50
Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac PM 2, 5, CO, O3, benzen, VOC: Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac CO,benzen i VOC EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 71690188016 753.750,00
Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac PM 2, 5, CO, O3, benzen, VOC: Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac PM 2, 5 i O3 EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 71690188016 337.500,00
Uklanjanje grafita Eko-usluge d.o.o. 78.750,00
Izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata Tvrđave Gripe eLABORO 61828785355 85.875,00
Izvedbeni projekti izmještanja polja javne rasvjete ELEKTRO PROJEKTI I SUSTAVI d.o.o. 97995893776 48.750,00
Radovi na izgradnji javne rasvjete na parkiralištu na Zvončacu Elektro-energetika d.o.o. 48444972867 211.198,75
Postavljanje termotehničkih instalacija i instalacija plina u DV Mali Princ Elektromehanika, plinoinstalacijski obrt 312.432,50
Elektromontažni radovi redovnog održavanja rasvjete tunela Marjan Elektroradionica Frane Bojcic 17314311179 48.735,50
Radovi na sanaciji rasvjete-zamjena rasvjetnih tijela u OŠ Kman Kocunar ELOS D.O.O. 46333387903 411.118,13
Dobava i postavljanje rasvjetnih tijela u OŠ Bol ELOS D.O.O. 46333387903 399.753,75
Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Splita u Interreg Central Europe Projektu    CitiEnGov Elos d.o.o. 46333387903 535.950,00
Postavljanje vanjske rasvjete na crkvi Sv. Križa u Splitu, GK Varoš Elos d.o.o. 46333387903 49.862,50
Izgradnja vanjske rasvjete na Sportsko-rekreacijskom centru „Kamen-Šine“ Elos d.o.o. 46333387903 224.267,50
Nabava žarulja i prigušnica za tunel Marjan Elos d.o.o. 46333387903 45.581,25
Rasvjeta skate parka Elos d.o.o. 46333387903 39.550,00
Saniranje nedefiniranih terena i mikrodeponija ENERIS TRANS obrt za cestovni prijevoz 92975332012 121.875,00
Usluga ugradnje senzornog sustava u sklopu EU projekta Freight TAILS na lokacije opskrbnih punktova Zagrebačka ulica i Park Josipa Jurja Strossmayera u Splitu Ericsson Nikola Tesla d.d. 84214771175 59.875,00
Usluga zaštite osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventnih timova za razdoblje od 01.10.2018. do 31.12.2018. godine Euro Contego d.o.o. 42153449224 38.100,00
Usluga pružanja zaštite osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventnih timova Euro Contego d.o.o. 42153449224 38.100,00
Usluga zaštite osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventbih timova za razdoblje od 01.04.2018. do 30.06.2018. godine Euro Contego d.o.o. 42153449224 38.100,00
Tehnička i tjelesna zaštita: Tehnička i tjelesna zaštita na javnim površinama Grada Splita Euro Contego d.o.o. 42153449224 223.500,00
Usluga zaštite osnovnih škola: Usluga zaštite osnovnih škola Grada plita putem dojavnog centra i interventnih timova 01.01.2018.-31.03.2018. Euro Contego d.o.o. 42153449224 38.100,00
Usluga izrade idejnog rješenja Gradskog projekta Dračevac G.D. – Arh d.o.o. 175.000,00
Usluga održavanja i standardne tehničke podrške geoinformacijskog sustava Grada Splita za razdoblje od 12 mjeseci GDi d.o.o. 95032181708 158.375,00
Usluga produljenja održavanja i dogradnje računalnih programa ESRI programske opreme GDi d.o.o. 95032181708 91.540,75
Izrada arhitektonskog snimka zatečenog stanja foyera HNK Split GEOGRAPHICA d.o.o. 46.250,00
Izrada reambulirane i transformirane katastarsko geodetske podloge iz Gauss-Krugerovog koordinatnog sustava u HTRS96 u mjerilu 1:1000 za izradu izmjena i dopuna DPU-a radne zone Dračevac Geographica d.o.o. 15275462133 16.250,00
Izrada projektne dokumentacije za uređenje prometa u Bračkoj ulici na potezu od križanja s Zajčevom ulicom, do križanja s Velebitskom ulicom Geoprojekt d.d. 25623466485 47.750,00
Izrada reambulirane i transformirane katastarsko geodetske podloge iz Gauss-Krugerovog koordinatnog sustava u HTRS96 u mjerilu 1:1000 za izradu izmjena i dopuna UPU kampusa Sveučilišta u Splitu Geoprojekt d.d. 25623466485 24.375,00
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja-jugoistočni dio grada Geoprojekt d.d. 25623466485 169.030,00
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja-središnji dio grada Geoprojekt d.d. 25623466485 245.470,00
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja-sjeverozapadni dio grada Geoprojekt d.d. 25623466485 286.410,00
Usluga izrade izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta prometnice na građ.čest. br.1 po DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice” Geoprojekt d.o.o. 25623466485 49.612,50
Izvođenje radova na izgradnji igrališta pri GK Mejaši-betonski radovi GRADINA MONT D.O.O. 56982549059 583.073,00
Izvođenje radova uklanjanja teniskih terena i betonske konstrukcije na platou PIS-ovih baraka GRADINA MONT D.O.O. 56982549059 82.444,41
Zaštitarske usluge – tehnička zaštita osoba i imovine u objektima koje koristi Gradska uprava, te pratnja novca Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. 16003380887 1.096.421,70
Radovi na izgradnji dječjeg igrališta u MO Srinjine GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 860.477,50
Radovi na sanaciji učionice informatike u OŠ Meje GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 67.166,25
Izvođenje radova na sanaciji krovišta u OŠ Meje GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 234.612,50
Izvođenje radova na sanaciji praonice rublja i sanitarnog čvora u DV Mali princ GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 105.200,00
Izvođenje radova na sanaciji prostorija u prizemlju Oš Spinut GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 229.803,75
Izvođenje sanacijskih radova u DV Kekec GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 348.371,25
Sanacija ravne neprohodne terase iznad uredskih prostorija OŠ Dobri GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 43.701,25
Izvođenje građevinsko zanatskih radova na dječjem igralištu  u GK Spinut- Ulica bana Berislavića GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 246.808,75
Izvođenje radova na sanaciji ogradnog zida i ograde OŠ Marjan GRAĐEVNO ZEC d.o.o. 09245524187 398.029,63
Izvođenje radova uklanjanja objekata na raskrižju Bračke i Velebitske ulice u Splitu GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 421.875,00
Radovi uređenja podloge za vježbalište na otvorenom u parku “Mertojak” GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 46.407,50
Građevinsko-zanatski radovi na uređenju dječjeg igrališta u GK Ravne njive, istočno od DV Srećica GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 793.656,38
Radovi na izgradnji prometnice OS 3a gr.č. 2 (dio Ulice Put Smokovika) GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 888.179,56
Kontrolni pregled stanja kvalitete stupova u upotrebi Harmony trade d.o.o. 33340528727 69.375,00
Službene ljetne i zimske odore za 13 prometnih redara HEMCO d.o.o. 20537224592 80.499,35
Radovi izmještanja elektroenergetskih kabela-priključak na Put Žnjana HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split 46830600751 47.384,45
Izrada projektne dokumentacije-glavnog i izvedbenog projekta reciklažnog dvorišta na lokaciji Kopilica – kod Dalmacijavina HIDROPLAN d.o.o 60793646418 72.500,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine: Poštanske usluge – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine HP – Hrvatska pošta d.d. 87311810356 1.427.136,83
Poštanske usluge – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine HP – Hrvatska pošta d.d. 87311810356 2.854.280,51
Usluge pomoći osobama s invaliditetom na plaži Bene Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Split 64.296,00
Prijedlog potrebnih preliminarnih zahvata po fazama s troškovnikom – strop foyera HNK HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD 08647229584 39.900,00
Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova u prizemlju OŠ Spinut Igt-graditelj d.o.o. 78471844881 232.442,38
Radovi na sanaciji Gradskog kotara Ravne Njive (sanacija od vlage i zamjena aluminijskih prozora i vrata) Igt-graditelj d.o.o. 78471844881 185.622,50
Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova na 2. katu u OŠ Spinut Igt-graditelj d.o.o. 78471844881 203.373,94
Usluga Koordinatora II: Obavljanje usluge Koordinatora II u fazi izvođenja radova na gradilištu: Izgradnja 17 stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Domovinskog rata S1-49 DPO područja od raskrižja Bračke i Velebitske ulice (čest.zemlje 1013/1) Ing atest d.o.o. 21777333810 28.000,00
Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta: Izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta INSTITUT IGH d.d. 79766124714 50.000,00
Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta: Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud INSTITUT IGH d.d. 79766124714 2.538.750,00
Master studija o razvoju Splita ili Urbane aglomeracije za potrebe analize postojećeg stanja i predviđanja budućih potreba u sektorima demografije, turizma i ekonomije na području Splita ili Urbane aglomeracije Institut za razvoj i međunarodne odnose 31120185175 237.500,00
Obnova Autodesk pretplate i novaAEC Collection licenca Intelika d.o.o. 45.133,59
Dobava i ugradnja opreme vježbališta u sastavu Športsko rekreacijskog centra Kamen Invent Co d.o.o. 62820789539 99.312,50
Nabava i ugradnja dječjih sprava za igru uz zgradu društvenog objekta u ulici Mandićeva 34, GK Sirobuja Invent Co d.o.o. 62820789539 43.125,00
Izvođenje građevinskih radova, montaža sprava i opreme
na novom dječjem igralištu na lokaciji Lička 1-19, GK Lovret
Invent Co d.o.o. 62820789539 61.000,00
Nabava opreme (dobava i montaža) za dječja igrališta GK Mejaši, GK Spinut i GK Ravne Njive Invent Co d.o.o. 62820789539 665.750,00
Elaborat zaštite okoliša projekta sanacije deponije Karepovac IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 55474899192 46.250,00
Obnova licenci GFI MailEssentials software-a IT Sistemi – Nove Tehnologije d.o.o. 92881995081 48.600,00
Spajanje lokacije Vila Dalmacija na svjetlovodnu mrežu i izrada LAN u objektu ITEL d.o.o. 40005260619 49.853,00
Pasivni radovi za obnovu wireless sustava ITEL d.o.o. 40005260619 48.981,25
Izrada projektne dokumentacije-glavnog projekta, troškovnika i izvedbenog projekta, te usluga projektantskog nadzora za vrijeme izvođenja radova za zgradu Maestral IVAARCH d.o.o. 47493769126 182.812,50
Usluga tehničke podrške aplikaciji za obradu i praćenje pravnih predmeta Izvorni Kod d.o.o. 42.000,00
Usluga izrade koncepta i sadržaja, dizajna i grafičke pripreme za tisak izobrazno-informativnih materijala projekta “Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011” K&K PROMOCIJA d.o.o. 94335451436 133.375,00
Usluga projektantskog i stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije-dogradnje OŠ Pujanki u Splitu 1. faza-istočna dogradnja osnovne škole, natkriveno parkiralište, školsko igralište i parkiralište sa uređenjem terena Kapov d.o.o. 33737942604 247.500,00
Izvođenje radova u Ulici Mali put, istočni dio, spoj na ulicu Put Slanice KAVELJ d.o.o. SPLIT 70309599426 673.245,13
Radovi na izradi i postavljanju zaštitne ograde (126 m) oko igrališta za pse na lokaciji Zagorski put-Domovinskog rata, GK Kocunar Kelava d.o.o. 83734471660 40.726,75
Usluga izrade glavnih i izvedbenih projekata prometnice s komunalnom infrastrukturom – Zagrorski put Konačni element d.o.o. 98601752374 148.750,00
Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova u Mletačkoj kuli Kor d.o.o. 24282973276 185.970,50
Izvođenje bravarskih radova na snaciji zaštitnih ograda i ugradnji rukometnih golova na Sportsko-rekreacijskom centru Kamen Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ 69818738357 77.500,00
Dobava i ugradnja poliuretanske zaštitne mreže na malonogometnom igralištu pri GK Ravne Njive-ulica Gradišćanskih Hrvata KOVAČKO BRAVARSKI OBRT VL STIPICA BAŠIĆ 69818738357 37.125,00
Usluga izrade glavnog projekta za ugradnju lifta u Centru za cjeloživotno obrazovanje “Zlatna vrata” Split Kulić-inženjerski biro d.o.o. 47.100,00
Usluga stručnog nadzora za radove ugradnje lifta, platformi i rampe u sklopu projekta USEFALL Interreg V-A Italija-Hrvatska Kulić-inženjerski biro d.o.o. 95085572155 48.075,00
Radovi konstruktivne sanacije nestabilnih dijelova tvrđave Gripe KVINAR j.d.o.o. 50719748083 64.976,75
Računalna oprema za potrebe EU projekta „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“ (opremanje ITU ureda) LAMA d.o.o. 11815662330 99.970,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge najma digitalnog aparata za presliku, usluge preslika i usluge održavanja aparata za presliku, MF aparata i fax aparata: Usluge najma digitalnog aparata za presliku, usluge preslika i usluge održavanja aparata za presliku, MF aparata i fax aparata Laser d.o.o. 97244287460 180.000,00
Usluge najma digitalnog aparata za presliku, usluge preslika i usluge održavanja aparata za presliku, MF aparata i fax aparata Laser d.o.o. 97244287460 15.877,32
Izvođenje radova na rekonstrukciji-dogradnji Osnovne škole Pujanki u Splitu I. faza-istočna dogradnja osnovne škole, natkriveno parkiralište, školsko igralište i parkiralište sa uređenjem terena Lavčević d.d. 71421617824 25.162.748,73
Izvođenje radova na sanaciji hodnika u OŠ Meje LIVEL d.o.o. 77504831202 74.299,87
Izvođenje radova na sanaciji podova atrija OŠ Mertojak LIVEL d.o.o. 77504831202 310.088,66
Nabava i postavljanje Look@ fotostupova na tri lokacije u gradu Look@ d.o.o. 236.250,00
Izrada Programa zaštite divljači Lovtur d.o.o. 37.500,00
Izvođenje građevinskih radova (skidanje postojećih sprava na dječjem igralištu i postavljanje nove sprave tzv.street workout za vježbanje) na lokaciji Skalice, GK Lovret MALA MIMA j.d.o.o. 38506000853 61.750,00
Usluga organizacije transnacionalnog sastanka Interreg Central Europe Projekta CitiEnGov Manas d.o.o. 77290534017 46.990,00
Stručni nadzor pri izvođenju radova izgradnje građevinske čestice 72 unutar prostora DPU-a crkvice Gospe od Žnjana Meritum inženjering d.o.o. 77837920878 46.875,00
Obavljanje poslova nadzornog inženjera: Izgradnja 17 stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Domovinskog rata S1-49 Meritum inženjering d.o.o. 77837920878 115.000,00
2. godišnji ugovor – usluge pristupa internetu Metronet telekomunikacije d.d. 23269006802 65.565,00
Bravarski radovi na ugradnji cage balla “kaveza” za mali nogomet na športsko rekreacijskom centru Kamen – Split MHM-ING d.o.o. 96889719943 49.500,00
Usluge pomoći u kući MI centar za pomoć u kući 198.000,00
Izrada projektne dokumentacije-glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje DV Ružmarin Modra d.o.o. 17155393359 219.375,00
Usluga organizacije koncerta povodom obilježavanja blagdana Sv.Dujma 05.05.2018. MPG Live d.o.o. 67208891112 4.458.750,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava sitnog uredskog materijala s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine: Nabava sitnog uredskog materijala s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine Narodne novine d.d. 64546066176 33.391,69
Nabava sitnog uredskog materijala s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine Narodne novine d.d. 64546066176 66.783,38
Izvođenje nastavka arheoloških istraživanja u Rodriginoj ulici u Splitu Neir d.o.o. 38236450160 140.713,50
II. godišnji ugovor temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu restauratorskih radova na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Hrvatskog doma prema građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/14-01/00182, URBROJ: 2181/01-03-02/02-16-12 od 27. lipnja 2016. godine NEIR d.o.o. 38236450160 1.724.421,25
Izrada spomen ploče na Narodnom trgu NEIR d.o.o. 38236450160 81.250,00
Usluga korištenja programa i servisa iz područja e-Uprava,e-sjednica NetCom d.o.o. 46118101286 110.750,00
Elaborat nepotpunog izvlaštenja za hidrantsku mrežu Park šume Marjan Nivelir d.o.o. 63982232736 31.000,00
NubilusVTR sustav za digitalno snimanje i prijepis sjednice Gradskog vijeća Splita Nubilus d.o.o. 91522881529 62.661,85
Održavanje i popravak klima uređaja u prostorima Gradske uprave Obrt za servis i trgovinu “Merc&Dujmović”, vl. Božo Dujmović 46.625,00
Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za reciklažna dvorišta na lokacijama: 2. Predio Orišca-sjeverni dio, 6. Predio Kamen-Šine – sjeverni dio i 8. Trstenik uz heliodrom PANGEO PROJEKT d.o.o. 98047699480 226.875,00
Usluga organizacije prijevoza i ugostiteljskih usluga za sudionike transnacionalnog sastanka Interreg Central Europe Projekta CitiEnGov Patria Nostra j.d.o.o. 43.750,00
Sklapanje ugovora za: Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Splita i proračunskih korisnika Grada Splita: Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Splita i proračunskih korisnika Grada Splita PETROL d.o.o. 75550985023 3.639.450,38
Izrada geodetske podloge postojećeg stanja i izvedbenog projekta rekonstrukcije križanja ulica Preradovićevo šetalište, Viške ulice i Ulice put Firula Platea konzalting d.o.o. 04257387859 47.500,00
Izvođenje svih radova pri dobavi, najmu za vrijeme trajanja radova, montaži i demontaži tipske radne skele za sanaciju stropa u foyer-u HNK Split Plavi oblutak d.o.o. 14725542168 436.804,92
Izgradnja stubišta između Kašićeve i Marasovićeve ulice POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 705.596,06
Izvođenje radova na uređenju vježbališta u sastavu Športsko rekreacijakog centra Kamen POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 183.898,75
Tromjesečna evidencija ugovora: Redovito održavanje izvankoliničkih javno-prometnih površina te kolnika kojima se ne odvija promet sa urbanom opremom: Prateća urbana oprema POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 925.000,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Redovito održavanje izvankoliničkih javno-prometnih površina te kolnika kojima se ne odvija promet sa urbanom opremom: Građevinsko zanatski radovi na održavanju izvankolničkih javno-prometnih površina te kolnika ulica kojima se ne odvija promet motornim vozilima POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 5.200.000,00
Uređenje lokacija za „zelene otoke“ na adresama Mosećka 20,Mosećka 26 i Mosećka 54, GK KOCUNAR Point Split d.o.o. 92462019127 49.116,13
Izvođenje radova na izgradnji rotora Velebitska-Bračka i Bračka-Put Trstenika Point Split d.o.o. 92462019127 600.696,94
Radovi izgradnje prometnice (pješačka komunikacija) s komunalnom infrastrukturom,               građevinska čestica 72 unutar DPU – a prostora crkvice Gospe od Žnjana POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 835.910,34
Redovito održavanje izvankoliničkih javno-prometnih površina te kolnika kojima se ne odvija promet sa urbanom opremom: Prateća urbana oprema POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 3.702.250,00
Redovito održavanje izvankoliničkih javno-prometnih površina te kolnika kojima se ne odvija promet sa urbanom opremom: Građevinsko zanatski radovi na održavanju izvankolničkih javno-prometnih površina te kolnika ulica kojima se ne odvija promet motornim vozilima POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 19.212.450,00
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijsku i vodovodnu mrežu u Vila Dalmaciji POLINOM D.O.O. 54761008324 47.375,00
Nabava kravata Croata sa logom sv. Dujma za protokolarne potrebe POTOMAC d.o.o. 03367731286 47.250,00
Usluga organizacije transnacionalnog sastanka u sklopu EU projekta TEESCHOOLS (konferencijska dvorana, hrana, piće) President d.o.o. 38.250,00
Usluga praćenja i distribucije medijskih objava PRESSCUT d.o.o. 34672089688 92.317,50
Uklanjanje krivo postavljenih predmeta na JPP Prijevoznik Ivan Čelebija 15584765545 193.750,00
Izrada Prometnog elaborata (građevinsko prometni izvedbeni projekt) ugibališta za autobusne stanice na Poljičkoj cesti (D 410) Projektni biro DAMJANIĆ 17146707779 40.000,00
Redovito održavanje javne rasvjete Grada Splita: održavanje javne rasvjete prigradske zone Prolux d.o.o. 50373825720 3.612.840,50
Redovito održavanje javne rasvjete Grada Splita: održavanje javne rasvjete gradskog područja Prolux d.o.o. 50373825720 9.866.734,19
Usluga godišnje tehničke podrške grupi aplikacija: Obračun plaća, obračun primitaka dužnosnika, materijalno robno knjigovodstvo, osnovna sredstva i sitni inventar Promona 96037409876 67.500,00
Usluga izrade idejnog projekta Ulice Mejaši PROPOSTA d.o.o. 28.612,50
Usluga izrade glavnih projekata uređenja Trga Šperun, GK Veli Varoš prostor-split d.o.o. 37510186057 68.750,00
Stručni nadzor nad izvođenjem radova dijela Ulice put Smokovika OS 3 a gr.čest.2 REGULACIJE D.O.O. 35346450430 14.750,00
Nabava, uspostava i korištenje PAZIGRAD VPP (vođenje prekršajnog postupka) ADMINISTRATIVNOG CENTRA za potrebe prometnog redarstva RI-ING NET d.o.o. 18259544697 187.500,00
Usluga projektantskog nadzora pri adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Hrvatskog doma ROTERM d.o.o. 79948849024 312.356,25
Usluga izrade natječajne dokumentacije za neobvezujući iskaz interesa za izbor koncesionara CTS Blatine, te provođenje anketiranja potencijalnih korisnika u zoni obuhvata CTS Blatine ROTERM d.o.o. 79948849024 49.875,00
Usluga obnove Oracle tehničke podrške S&T Hrvatska d.o.o. 55648908488 424.937,50
Održavanje javnih satova Satovi i nakit Mrkušić j.d.o.o. 55.800,00
Popravak i osvjetljenje javnih satova Satovi i nakit Mrkušić j.d.o.o. 75961216159 34.800,00
Usluga izrade projekta rampe, kose i vertikalne podizne platforme na Trgu Republike i Srebrnim vratima u Splitu SENS-DESIGN d.o.o. 98921458604 47.250,00
Nabava PC računalne opreme i usluga instalacije software-a SGM Informatika d.o.o. 09168707993 623.625,00
Zamjena dijela prozora na zgradi Gradske uprave Grada Splita Sladojević 92287413378 219.500,00
Izvođenje radova na zamjeni dijela stolarije u DV Koralj Sladojević 92287413378 180.535,00
Tisak i insertacija brošure u Slobodnoj Dalmaciji 06. ožujka 2018. godine-prilog Žnjan” SLOBODNA DALMACIJA  d.d. 35075764438 47.187,50
Nabava telefona Smart Net d.o.o. 18916352871 49.872,00
Obnova sustava za bežićnu mrežu Smart Net d.o.o. 18916352871 222.602,98
Nabava i ugradnja Cisco mrežne opreme Smart Net d.o.o. 18916352871 41.587,50
Usluga održavanja centra WAN i IP telefonije Smart Net d.o.o. 18916352871 291.027,55
Nabava produženja licenci za Palo Alto vatrozid (firewall) Smart Net d.o.o. 18916352871 138.433,05
Usluge putničkih agencija – nabava zrakoplovnih karata za potrebe službenika ITU PT Split SPERANZA d.o.o. turistička agencija 56831241098 187.500,00
Usluge pripreme za tisak, te izrade i tiska promotivnih materijala i oznaka vidljivosti za potrebe EU projekta „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“ STUDIO REDIZAJN d.o.o. 77265457917 51.750,00
Izrada projektne dokumentacije-glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ Kamen Šine STUDIO STUDIO d.o.o. 20167392582 243.750,00
Usluga izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Splita SVEUČILIŠTE U SPLITU 29845096215 48.750,00
Odabir stručnog izrađivača za izradu izmjena i dopuna DPU-a radne zone Dračevac SVEUČILIŠTE U SPLITU, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 83615500218 42.500,00
Usluga izrade glavnih projekata tipskih objekata za uređenje plaže Žnjan SVEUČILIŠTE U SPLITU, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 83615500218 72.500,00
Korisnička podrška za SWING Process Manager i za Modul on
line plaćanje
SWING Informatika d.o.o. 92723060859 51.664,20
Sustav za evidenciju radnog vremena putem magnetskih kartica Špica sustavi d.o.o. 08747661196 73.108,75
Zamjena sportske podne obloge u prostoru teretane Champion Gym Tehnoguma d.o.o. 38867318377 49.275,00
Toneri za Gradsku upravu (do okončanja postupka javne nabave) TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 49.725,00
Nabava uredskih stolova TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 49.850,00
Nabava tonera i ribona za potrebe Gradske uprave Grada Splita TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 423.216,88
Službene odore za 15 novih komunalnih redara (temeljem pravilnika) TIM COMMERCE d.o.o. 81504608108 44.975,00
Stručni nadzor nad izvođenjem radova narekonstrukciji ruševine postojeće građevine za potrebe JVP Split TRIAL d.o.o. 31.250,00
Stručni nadzor nad radovima izgradnje prometnice s komunalnom infrastrukturom na građ.čest.1 i 4 po DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice u Splitu TRIAL d.o.o. 64026545644 44.375,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge neživotnog osiguranja s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine: Usluge neživotnog osiguranja s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503 239.686,34
Usluge neživotnog osiguranja s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503 479.372,68
Izrada glavnog projekta Stobrečke ulice Trivium d.o.o. Split 57426960741 40.625,00
Usluga „recepcionara-domara“ u Gundulićevoj 22 Udruga nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije 63.000,00
Usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske 97011382208 110.160,00
Usluga izvedbe kostimiranog igrokaza/lutkarske predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta “Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011” Umjetnička organizacija produkcija Z 42.000,00
Izrada lokalnog plana za provedbu Agende 2030 za održivi razvoj u sklopu EU projekta „Shaping fair cities“ Urbanex d.o.o. 65000300727 61.250,00
Usluga prikupljanja i obrade podataka o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika pomoću anketnog upitnika u sklopu EU projekta „Shaping fair cities“ Urbanex d.o.o. 65000300727 43.625,00
Izrada izmjena i dopuna UPU kampusa Sveučilišta u Splitu Urbos doo 01409263192 51.250,00
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice ex Usred geta (prilaz između Bosanske i Rodrigine ulice) u Splitu URED VOJNOVIĆ d.o.o. 81197055486 47.500,00
Zdravstveni pregled pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u sklopu projekta “S pomoćnikom mogu bolje III” USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB P.P. 65144292308 18.711,00
Usluga savjetovanja i administrativnog i finacijskog praćenja EU projekta USEFALL INTERREG Italy-Croatia Vadeco Team d.o.o. 81.000,00
Nabava, montaža i programiranje radio stanica za civilnu zaštitu Vatropromet d.o.o. 57189591567 76.605,00
Nabava i isporuka 34 komada crpke muljne električne, minimalnog peotoka 650 l/min, sa stabilnom spojnicom fi 52 mm ZN lijevana (vanjski navoj)2 Vatropromet d.o.o. 57189591567 67.575,00
Procjena tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta, građevinskih poboljšica i poljoprivrednih kultura na području Grada Splita VEIG EKSPERT d.o.o. 40663038663 49.750,00
Uredski namještaj za potrebe EU projekta „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“ (opremanje ITU ureda) Velinac d.o.o. 63682958051 62.732,50
Izvođenje radova na zamjeni dijela stolarije DV Marjan (DV Gajeta i DV Veseli dani, DV Grigor Vitez (DV Mali princ i DV Mala sirena) i DV Cvit Mediterana (DV Lasta i DV Ružmarin) VERUS LUCRUM d.o.o. 453.488,75
Zamjena dijela vanjske stolarije u OŠ Visoka VERUS LUCRUM d.o.o. 43145152517 71.826,25
Usluga održavanja sustava za Wireless hotspotove, te pružanje stalne Internet veze na tim lokacijama u užoj gradskoj jezgri grada Splita u trajanju od 12 mjeseci VIPnet d.o.o. 29524210204 67.500,00
Izrada dokumentacije postojećeg stanja Tvrđave Gripe Zajednica ponuditelja “Geographica” i “Core” 15275462133 123.750,00
Tehnička dokumentacija za analizu stanja i odabir lokacija za izgradnju postrojenja za sortiranje prethodno izdvojenog komunalnog otpada, obradu biootpada, te obradu i reciklažu građevnog otpada Zajednica ponuditelja: ECOINA d.o.o.; HIDROPLAN d.o.o; Institut IGH, d.d. 98219968247 806.250,00
Dodatna postaja za mjerenje kvalitete zraka na Karepovcu (sumporovodik, amonijak, dušikovi oksidi, sumporov dioksid, merkaptani, lebdeće čestice PM 10 da udjelom metala) Zajednica ponuditelja: EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2 71690188016 3.742.515,00
Prijevoz i sanitetski prijevoz osoba s invaliditetom Zajednica ponuditelja: Florence prijevoz d.o.o.; Ustanova za zdravstvenu skrb Ružica 06092692599 1.881.155,00
Prijevoz djece s teškoćama u razvoju i sanitetski prijevoz Zajednica ponuditelja: Florence prijevoz d.o.o.; Ustanova za zdravstvenu skrb Ružica 06092692599 1.113.750,00
Zaštitarske usluge za objekte u kulturi (Gradska knjižnica Marko Marulić, Multimedijalni kulturni centar, Galerija umjetnina, Zoološki vrt, Malakološka zbirka, Stara gradska vijećnica) Zajednica ponuditelja: Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o.; M4 Markioli grupa d.o.o. 16003380887 788.422,50
Projektanski nadzor nad radovima sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac- 1. faza paketa A Zajednica ponuditelja: INSTITUT IGH d.d.; PANGEO PROJEKT d.o.o. 79766124714 1.467.000,00
Usluge održavanja sigurnosti na informatičkoj mreži, te održavanje Winservera (exchange servera, WmWare-a, AD i BackupExec-a itd.) Zajednica ponuditelja: IT Sistemi – Nove Tehnologije d.o.o.; COMBIS d.o.o. 92881995081 156.000,00
Izgradnja stambenog objekta S1-49 za stambeno zbrinjavanje HRVI-a iz Domovinskog rata i obitelji smrtno stradalih branitelja Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d.; GRAĐEVNO ZEC d.o.o. 71421617824 15.512.884,23
Radovi-lift u Centru Zlatna vrata, platforme u prolazima na Trgu Republike i Srebrnim vratima u Splitu u sklopu EU projekta USEFALL programa INTERREG V-A ITALY-CROATIA Zajednica ponuditelja: PIEL d.o.o.; Visoko potkrovlje d.o.o. 76120956111 2.151.241,11
Usluga tehničke pomoći za provedbu Interreg Med projekta TEESCHOOLS Zajednica ponuditelja: Projektni biro Split d.o.o.; KLIMAPROING d.o.o. 28967682658 438.750,00
Izrada izvedbenog projekta Botaničkog vrta Zajednica ponuditelja: Rand Projekt d.o.o. Split i Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 95.000,00
Radovi na sanciji elektroinstalacija i ugradnji sustava za dojavu požara na sportskom objektu “Mala košarkaška dvorana KK Split” Zajednica ponuditelja: skener d.o.o.; Polttimo j.d.o.o. 282.485,73
Sanacija prozora sportske dvorane OŠ Lučac Žaluzina d.o.o. 86444803730 47.557,50
Čišćenje grafita i zaštita kamena u povijesnoj jezgri Splita Žaluzina d.o.o. 86444803730 107.375,00
Sanacija zaštitnih ograda i ugradnje košarkaških konstrukcija na otvorenim košarkaškim terenima pri Športskom centru Gripe Žaluzina d.o.o. 86444803730 56.025,00

 

Razvrstano po iznosima:

 

 

Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Održavanje signalizacije, semafora i održavanje Tunela Marjan CESTAR d.o.o.Split 27471262195 44.666.965,00
Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Građevinsko zanatski radovi s ophodnjom CESTAR d.o.o.Split 27471262195 39.812.468,75
Izvođenje radova na rekonstrukciji-dogradnji Osnovne škole Pujanki u Splitu I. faza-istočna dogradnja osnovne škole, natkriveno parkiralište, školsko igralište i parkiralište sa uređenjem terena Lavčević d.d. 71421617824 25.162.748,73
Redovito održavanje izvankoliničkih javno-prometnih površina te kolnika kojima se ne odvija promet sa urbanom opremom: Građevinsko zanatski radovi na održavanju izvankolničkih javno-prometnih površina te kolnika ulica kojima se ne odvija promet motornim vozilima POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 19.212.450,00
Izgradnja stambenog objekta S1-49 za stambeno zbrinjavanje HRVI-a iz Domovinskog rata i obitelji smrtno stradalih branitelja Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d.; GRAĐEVNO ZEC d.o.o. 71421617824 15.512.884,23
Tromjesečna evidencija ugovora: Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Održavanje signalizacije, semafora i održavanje Tunela Marjan CESTAR d.o.o.Split 27471262195 11.169.073,13
Tromjesečna evidencija ugovora: Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Građevinsko zanatski radovi s ophodnjom CESTAR d.o.o.Split 27471262195 9.926.638,44
Redovito održavanje javne rasvjete Grada Splita: održavanje javne rasvjete gradskog područja Prolux d.o.o. 50373825720 9.866.734,19
Radovi izgradnje prometnice s komunalnom infrastrukturom na građevnim česticama 1 i 4 po   DPU raskrižja Bračke i Velebitske ulice u Splitu. CESTAR d.o.o.Split 27471262195 6.168.483,93
Tromjesečna evidencija ugovora: Redovito održavanje izvankoliničkih javno-prometnih površina te kolnika kojima se ne odvija promet sa urbanom opremom: Građevinsko zanatski radovi na održavanju izvankolničkih javno-prometnih površina te kolnika ulica kojima se ne odvija promet motornim vozilima POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 5.200.000,00
Usluga organizacije koncerta povodom obilježavanja blagdana Sv.Dujma 05.05.2018. MPG Live d.o.o. 67208891112 4.458.750,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 3.799.102,50
Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 3.799.102,50
Dodatna postaja za mjerenje kvalitete zraka na Karepovcu (sumporovodik, amonijak, dušikovi oksidi, sumporov dioksid, merkaptani, lebdeće čestice PM 10 da udjelom metala) Zajednica ponuditelja: EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2 71690188016 3.742.515,00
Redovito održavanje izvankoliničkih javno-prometnih površina te kolnika kojima se ne odvija promet sa urbanom opremom: Prateća urbana oprema POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 3.702.250,00
Sklapanje ugovora za: Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Splita i proračunskih korisnika Grada Splita: Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Splita i proračunskih korisnika Grada Splita PETROL d.o.o. 75550985023 3.639.450,38
Redovito održavanje javne rasvjete Grada Splita: održavanje javne rasvjete prigradske zone Prolux d.o.o. 50373825720 3.612.840,50
Izvođenje građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na rekonstrukciji-dogradnji Osnove škole Mejaši ĆITIĆ GRADNJA D.O.O. SPLIT 73852538460 3.054.315,64
Poštanske usluge – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine HP – Hrvatska pošta d.d. 87311810356 2.854.280,51
Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta: Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud INSTITUT IGH d.d. 79766124714 2.538.750,00
Radovi-lift u Centru Zlatna vrata, platforme u prolazima na Trgu Republike i Srebrnim vratima u Splitu u sklopu EU projekta USEFALL programa INTERREG V-A ITALY-CROATIA Zajednica ponuditelja: PIEL d.o.o.; Visoko potkrovlje d.o.o. 76120956111 2.151.241,11
Prijevoz i sanitetski prijevoz osoba s invaliditetom Zajednica ponuditelja: Florence prijevoz d.o.o.; Ustanova za zdravstvenu skrb Ružica 06092692599 1.881.155,00
II. godišnji ugovor temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu restauratorskih radova na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Hrvatskog doma prema građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/14-01/00182, URBROJ: 2181/01-03-02/02-16-12 od 27. lipnja 2016. godine NEIR d.o.o. 38236450160 1.724.421,25
Projektanski nadzor nad radovima sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac- 1. faza paketa A Zajednica ponuditelja: INSTITUT IGH d.d.; PANGEO PROJEKT d.o.o. 79766124714 1.467.000,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine: Poštanske usluge – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine HP – Hrvatska pošta d.d. 87311810356 1.427.136,83
Sanacija fasade i zamjena dijela stolarije u DV Ružmarin CRIVAC D.O.O. 36335585782 1.208.750,00
Prijevoz djece s teškoćama u razvoju i sanitetski prijevoz Zajednica ponuditelja: Florence prijevoz d.o.o.; Ustanova za zdravstvenu skrb Ružica 06092692599 1.113.750,00
Zaštitarske usluge – tehnička zaštita osoba i imovine u objektima koje koristi Gradska uprava, te pratnja novca Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. 16003380887 1.096.421,70
Tromjesečna evidencija ugovora: Redovito održavanje izvankoliničkih javno-prometnih površina te kolnika kojima se ne odvija promet sa urbanom opremom: Prateća urbana oprema POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 925.000,00
Radovi na izgradnji prometnice OS 3a gr.č. 2 (dio Ulice Put Smokovika) GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 888.179,56
Radovi na izgradnji dječjeg igrališta u MO Srinjine GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 860.477,50
Radovi izgradnje prometnice (pješačka komunikacija) s komunalnom infrastrukturom,               građevinska čestica 72 unutar DPU – a prostora crkvice Gospe od Žnjana POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 835.910,34
Tehnička dokumentacija za analizu stanja i odabir lokacija za izgradnju postrojenja za sortiranje prethodno izdvojenog komunalnog otpada, obradu biootpada, te obradu i reciklažu građevnog otpada Zajednica ponuditelja: ECOINA d.o.o.; HIDROPLAN d.o.o; Institut IGH, d.d. 98219968247 806.250,00
Građevinsko-zanatski radovi na uređenju dječjeg igrališta u GK Ravne njive, istočno od DV Srećica GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 793.656,38
Zaštitarske usluge za objekte u kulturi (Gradska knjižnica Marko Marulić, Multimedijalni kulturni centar, Galerija umjetnina, Zoološki vrt, Malakološka zbirka, Stara gradska vijećnica) Zajednica ponuditelja: Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o.; M4 Markioli grupa d.o.o. 16003380887 788.422,50
Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac PM 2, 5, CO, O3, benzen, VOC: Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac CO,benzen i VOC EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 71690188016 753.750,00
Izgradnja stubišta između Kašićeve i Marasovićeve ulice POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 705.596,06
Izvođenje radova u Ulici Mali put, istočni dio, spoj na ulicu Put Slanice KAVELJ d.o.o. SPLIT 70309599426 673.245,13
Nabava opreme (dobava i montaža) za dječja igrališta GK Mejaši, GK Spinut i GK Ravne Njive Invent Co d.o.o. 62820789539 665.750,00
Nabava PC računalne opreme i usluga instalacije software-a SGM Informatika d.o.o. 09168707993 623.625,00
Izvođenje radova na izgradnji rotora Velebitska-Bračka i Bračka-Put Trstenika Point Split d.o.o. 92462019127 600.696,94
Izvođenje radova na izgradnji igrališta pri GK Mejaši-betonski radovi GRADINA MONT D.O.O. 56982549059 583.073,00
Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Splita u Interreg Central Europe Projektu    CitiEnGov Elos d.o.o. 46333387903 535.950,00
Usluge neživotnog osiguranja s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503 479.372,68
Izvođenje radova na sanaciji pročelja i ugradnji sjenila u OŠ Blatine Škrape CRIVAC D.O.O. 36335585782 466.812,50
Izvođenje radova na zamjeni dijela stolarije DV Marjan (DV Gajeta i DV Veseli dani, DV Grigor Vitez (DV Mali princ i DV Mala sirena) i DV Cvit Mediterana (DV Lasta i DV Ružmarin) VERUS LUCRUM d.o.o. 453.488,75
Usluga tehničke pomoći za provedbu Interreg Med projekta TEESCHOOLS Zajednica ponuditelja: Projektni biro Split d.o.o.; KLIMAPROING d.o.o. 28967682658 438.750,00
Izvođenje svih radova pri dobavi, najmu za vrijeme trajanja radova, montaži i demontaži tipske radne skele za sanaciju stropa u foyer-u HNK Split Plavi oblutak d.o.o. 14725542168 436.804,92
Usluga obnove Oracle tehničke podrške S&T Hrvatska d.o.o. 55648908488 424.937,50
Nabava tonera i ribona za potrebe Gradske uprave Grada Splita TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 423.216,88
Izvođenje radova uklanjanja objekata na raskrižju Bračke i Velebitske ulice u Splitu GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 421.875,00
Radovi na sanaciji rasvjete-zamjena rasvjetnih tijela u OŠ Kman Kocunar ELOS D.O.O. 46333387903 411.118,13
Dobava i postavljanje rasvjetnih tijela u OŠ Bol ELOS D.O.O. 46333387903 399.753,75
Izvođenje radova na sanaciji ogradnog zida i ograde OŠ Marjan GRAĐEVNO ZEC d.o.o. 09245524187 398.029,63
Izvođenje sanacijskih radova u DV Kekec GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 348.371,25
Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac PM 2, 5, CO, O3, benzen, VOC: Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac PM 2, 5 i O3 EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 71690188016 337.500,00
Postavljanje termotehničkih instalacija i instalacija plina u DV Mali Princ Elektromehanika, plinoinstalacijski obrt 312.432,50
Usluga projektantskog nadzora pri adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Hrvatskog doma ROTERM d.o.o. 79948849024 312.356,25
Izvođenje radova na sanaciji podova atrija OŠ Mertojak LIVEL d.o.o. 77504831202 310.088,66
Usluga održavanja centra WAN i IP telefonije Smart Net d.o.o. 18916352871 291.027,55
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja-sjeverozapadni dio grada Geoprojekt d.d. 25623466485 286.410,00
Radovi na sanciji elektroinstalacija i ugradnji sustava za dojavu požara na sportskom objektu “Mala košarkaška dvorana KK Split” Zajednica ponuditelja: skener d.o.o.; Polttimo j.d.o.o. 282.485,73
Radovi na izgradnji dječjeg igrališta u GK Mejaši, Ulica Put Vrborana CESTAR d.o.o.Split 27471262195 282.200,00
Izvođenje radova na sanaciji fasade DV Iskrica u Splitu Ekološki Centar d.o.o. 20682358696 257.033,75
Usluga projektantskog i stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije-dogradnje OŠ Pujanki u Splitu 1. faza-istočna dogradnja osnovne škole, natkriveno parkiralište, školsko igralište i parkiralište sa uređenjem terena Kapov d.o.o. 33737942604 247.500,00
Izvođenje građevinsko zanatskih radova na dječjem igralištu  u GK Spinut- Ulica bana Berislavića GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 246.808,75
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja-središnji dio grada Geoprojekt d.d. 25623466485 245.470,00
Izrada projektne dokumentacije-glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ Kamen Šine STUDIO STUDIO d.o.o. 20167392582 243.750,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge neživotnog osiguranja s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine: Usluge neživotnog osiguranja s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503 239.686,34
Master studija o razvoju Splita ili Urbane aglomeracije za potrebe analize postojećeg stanja i predviđanja budućih potreba u sektorima demografije, turizma i ekonomije na području Splita ili Urbane aglomeracije Institut za razvoj i međunarodne odnose 31120185175 237.500,00
Nabava i postavljanje Look@ fotostupova na tri lokacije u gradu Look@ d.o.o. 236.250,00
Izvođenje radova na sanaciji krovišta u OŠ Meje GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 234.612,50
Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova u prizemlju OŠ Spinut Igt-graditelj d.o.o. 78471844881 232.442,38
Izvođenje radova na sanaciji prostorija u prizemlju Oš Spinut GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 229.803,75
Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za reciklažna dvorišta na lokacijama: 2. Predio Orišca-sjeverni dio, 6. Predio Kamen-Šine – sjeverni dio i 8. Trstenik uz heliodrom PANGEO PROJEKT d.o.o. 98047699480 226.875,00
Izgradnja vanjske rasvjete na Sportsko-rekreacijskom centru „Kamen-Šine“ Elos d.o.o. 46333387903 224.267,50
Tehnička i tjelesna zaštita: Tehnička i tjelesna zaštita na javnim površinama Grada Splita Euro Contego d.o.o. 42153449224 223.500,00
Obnova sustava za bežićnu mrežu Smart Net d.o.o. 18916352871 222.602,98
Izvođenje radova na zamjeni stolarije u OŠ Dobri Ekološki Centar d.o.o. 20682358696 222.257,50
Zamjena dijela prozora na zgradi Gradske uprave Grada Splita Sladojević 92287413378 219.500,00
Izrada projektne dokumentacije-glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje DV Ružmarin Modra d.o.o. 17155393359 219.375,00
Radovi na izgradnji javne rasvjete na parkiralištu na Zvončacu Elektro-energetika d.o.o. 48444972867 211.198,75
Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova na 2. katu u OŠ Spinut Igt-graditelj d.o.o. 78471844881 203.373,94
Tromjesečna evidencija ugovora: Papir i papirnata konfekcija: Papir i papirnata konfekcija DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 199.996,57
Usluge pomoći u kući MI centar za pomoć u kući 198.000,00
Zaštita akvatorija u Gradu Splitu Cian d.o.o. 04201603871 193.750,00
Uklanjanje krivo postavljenih predmeta na JPP Prijevoznik Ivan Čelebija 15584765545 193.750,00
Nabava, uspostava i korištenje PAZIGRAD VPP (vođenje prekršajnog postupka) ADMINISTRATIVNOG CENTRA za potrebe prometnog redarstva RI-ING NET d.o.o. 18259544697 187.500,00
Usluge putničkih agencija – nabava zrakoplovnih karata za potrebe službenika ITU PT Split SPERANZA d.o.o. turistička agencija 56831241098 187.500,00
Nabava uredskog i protokolarnog materijala, tiska i uvezivanja za 2018. godinu DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 187.400,00
Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova u Mletačkoj kuli Kor d.o.o. 24282973276 185.970,50
Radovi na sanaciji Gradskog kotara Ravne Njive (sanacija od vlage i zamjena aluminijskih prozora i vrata) Igt-graditelj d.o.o. 78471844881 185.622,50
Izvođenje radova na uređenju vježbališta u sastavu Športsko rekreacijakog centra Kamen POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 183.898,75
Izrada projektne dokumentacije-glavnog projekta, troškovnika i izvedbenog projekta, te usluga projektantskog nadzora za vrijeme izvođenja radova za zgradu Maestral IVAARCH d.o.o. 47493769126 182.812,50
Izvođenje radova na zamjeni dijela stolarije u DV Koralj Sladojević 92287413378 180.535,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge najma digitalnog aparata za presliku, usluge preslika i usluge održavanja aparata za presliku, MF aparata i fax aparata: Usluge najma digitalnog aparata za presliku, usluge preslika i usluge održavanja aparata za presliku, MF aparata i fax aparata Laser d.o.o. 97244287460 180.000,00
Usluga izrade idejnog rješenja Gradskog projekta Dračevac G.D. – Arh d.o.o. 175.000,00
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja-jugoistočni dio grada Geoprojekt d.d. 25623466485 169.030,00
Usluga održavanja i standardne tehničke podrške geoinformacijskog sustava Grada Splita za razdoblje od 12 mjeseci GDi d.o.o. 95032181708 158.375,00
Usluge održavanja sigurnosti na informatičkoj mreži, te održavanje Winservera (exchange servera, WmWare-a, AD i BackupExec-a itd.) Zajednica ponuditelja: IT Sistemi – Nove Tehnologije d.o.o.; COMBIS d.o.o. 92881995081 156.000,00
Usluga izrade glavnih i izvedbenih projekata prometnice s komunalnom infrastrukturom – Zagrorski put Konačni element d.o.o. 98601752374 148.750,00
Rekonstrukcija čajne kuhinje i prostorija za čistačice Deltron d.o.o. 36118056137 143.356,61
Izvođenje nastavka arheoloških istraživanja u Rodriginoj ulici u Splitu Neir d.o.o. 38236450160 140.713,50
Nabava produženja licenci za Palo Alto vatrozid (firewall) Smart Net d.o.o. 18916352871 138.433,05
Održavanje HP servera i opreme COMBIS d.o.o. 91678676896 136.096,88
Usluga izrade koncepta i sadržaja, dizajna i grafičke pripreme za tisak izobrazno-informativnih materijala projekta “Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011” K&K PROMOCIJA d.o.o. 94335451436 133.375,00
Stacionarna medicinska rehabilitacija HRVI-a iz Domovinskog rata Biokovka Specijalna bolnica   Makarska 22775078552 127.680,00
Izrada dokumentacije postojećeg stanja Tvrđave Gripe Zajednica ponuditelja “Geographica” i “Core” 15275462133 123.750,00
Saniranje nedefiniranih terena i mikrodeponija ENERIS TRANS obrt za cestovni prijevoz 92975332012 121.875,00
Obavljanje poslova nadzornog inženjera: Izgradnja 17 stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Domovinskog rata S1-49 Meritum inženjering d.o.o. 77837920878 115.000,00
Usluga korištenja programa i servisa iz područja e-Uprava,e-sjednica NetCom d.o.o. 46118101286 110.750,00
Usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske 97011382208 110.160,00
Čišćenje grafita i zaštita kamena u povijesnoj jezgri Splita Žaluzina d.o.o. 86444803730 107.375,00
Izvođenje radova na sanaciji praonice rublja i sanitarnog čvora u DV Mali princ GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 105.200,00
Usluge generalnog čišćenja Vila Dalmacije nakon organiziranih događanja tijekom 2018. godine Anti-Das, obrt za usluge 100.000,00
Usluga redizajna i reprogramiranja gradskog portala http://www.split.hr DUMP Udruga mladih programera 100.000,00
Računalna oprema za potrebe EU projekta „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“ (opremanje ITU ureda) LAMA d.o.o. 11815662330 99.970,00
Dobava i ugradnja opreme vježbališta u sastavu Športsko rekreacijskog centra Kamen Invent Co d.o.o. 62820789539 99.312,50
Nabava novog osobnog automobila za potrebe Gradske uprave (za Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu) Auto Hrvatska Automobili d.o.o. 23035642859 98.830,00
Izrada izvedbenog projekta Botaničkog vrta Zajednica ponuditelja: Rand Projekt d.o.o. Split i Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 95.000,00
Usluga praćenja i distribucije medijskih objava PRESSCUT d.o.o. 34672089688 92.317,50
Usluga produljenja održavanja i dogradnje računalnih programa ESRI programske opreme GDi d.o.o. 95032181708 91.540,75
Izvođenje afaltnog zastora na košarkaškom igralištu pri Športskom centru Gripe CESTAR d.o.o.Split 27471262195 90.891,25
Izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata Tvrđave Gripe eLABORO 61828785355 85.875,00
Izvođenje radova uklanjanja teniskih terena i betonske konstrukcije na platou PIS-ovih baraka GRADINA MONT D.O.O. 56982549059 82.444,41
Izrada spomen ploče na Narodnom trgu NEIR d.o.o. 38236450160 81.250,00
Usluga savjetovanja i administrativnog i finacijskog praćenja EU projekta USEFALL INTERREG Italy-Croatia Vadeco Team d.o.o. 81.000,00
Službene ljetne i zimske odore za 13 prometnih redara HEMCO d.o.o. 20537224592 80.499,35
Uklanjanje grafita Eko-usluge d.o.o. 78.750,00
Izvođenje bravarskih radova na snaciji zaštitnih ograda i ugradnji rukometnih golova na Sportsko-rekreacijskom centru Kamen Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ 69818738357 77.500,00
Nabava, montaža i programiranje radio stanica za civilnu zaštitu Vatropromet d.o.o. 57189591567 76.605,00
Izrada elastične podloge na košarkaškom igralištu pri GK Bol u Splitu EDEL SPORT d.o.o. 69733573178 76.000,00
Nabava prijevoznog sredstva (novog) za Odsjek za redarstvo AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o. 36844439304 74.900,25
Izvođenje radova na sanaciji hodnika u OŠ Meje LIVEL d.o.o. 77504831202 74.299,87
Sustav za evidenciju radnog vremena putem magnetskih kartica Špica sustavi d.o.o. 08747661196 73.108,75
Izrada projektne dokumentacije-glavnog i izvedbenog projekta reciklažnog dvorišta na lokaciji Kopilica – kod Dalmacijavina HIDROPLAN d.o.o 60793646418 72.500,00
Usluga izrade glavnih projekata tipskih objekata za uređenje plaže Žnjan SVEUČILIŠTE U SPLITU, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 83615500218 72.500,00
Zamjena dijela vanjske stolarije u OŠ Visoka VERUS LUCRUM d.o.o. 43145152517 71.826,25
Kontrolni pregled stanja kvalitete stupova u upotrebi Harmony trade d.o.o. 33340528727 69.375,00
Usluga izrade glavnih projekata uređenja Trga Šperun, GK Veli Varoš prostor-split d.o.o. 37510186057 68.750,00
Nabava i isporuka 34 komada crpke muljne električne, minimalnog peotoka 650 l/min, sa stabilnom spojnicom fi 52 mm ZN lijevana (vanjski navoj)2 Vatropromet d.o.o. 57189591567 67.575,00
Usluga održavanja sustava za Wireless hotspotove, te pružanje stalne Internet veze na tim lokacijama u užoj gradskoj jezgri grada Splita u trajanju od 12 mjeseci VIPnet d.o.o. 29524210204 67.500,00
Usluga godišnje tehničke podrške grupi aplikacija: Obračun plaća, obračun primitaka dužnosnika, materijalno robno knjigovodstvo, osnovna sredstva i sitni inventar Promona 96037409876 67.500,00
Radovi na sanaciji učionice informatike u OŠ Meje GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 67.166,25
Nabava sitnog uredskog materijala s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine Narodne novine d.d. 64546066176 66.783,38
2. godišnji ugovor – usluge pristupa internetu Metronet telekomunikacije d.d. 23269006802 65.565,00
Radovi konstruktivne sanacije nestabilnih dijelova tvrđave Gripe KVINAR j.d.o.o. 50719748083 64.976,75
Dobava i montaža jednocijevnih košarkaških konstrukcija 225 cm na vanjskim košarkaškim terenima pri Športskom centru Gripe-Split BRID d.o.o. 69037135615 64.845,00
Usluge pomoći osobama s invaliditetom na plaži Bene Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Split 64.296,00
Usluge privremenog smještaja ovisnika u terapijsku zajednicu DOM ZA OVISNIKE ZAJEDNICA SUSRET 85510080762 64.152,00
Usluga „recepcionara-domara“ u Gundulićevoj 22 Udruga nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije 63.000,00
Uredski namještaj za potrebe EU projekta „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“ (opremanje ITU ureda) Velinac d.o.o. 63682958051 62.732,50
NubilusVTR sustav za digitalno snimanje i prijepis sjednice Gradskog vijeća Splita Nubilus d.o.o. 91522881529 62.661,85
Izvođenje građevinskih radova (skidanje postojećih sprava na dječjem igralištu i postavljanje nove sprave tzv.street workout za vježbanje) na lokaciji Skalice, GK Lovret MALA MIMA j.d.o.o. 38506000853 61.750,00
Izrada lokalnog plana za provedbu Agende 2030 za održivi razvoj u sklopu EU projekta „Shaping fair cities“ Urbanex d.o.o. 65000300727 61.250,00
Izvođenje građevinskih radova, montaža sprava i opreme
na novom dječjem igralištu na lokaciji Lička 1-19, GK Lovret
Invent Co d.o.o. 62820789539 61.000,00
Usluga ugradnje senzornog sustava u sklopu EU projekta Freight TAILS na lokacije opskrbnih punktova Zagrebačka ulica i Park Josipa Jurja Strossmayera u Splitu Ericsson Nikola Tesla d.d. 84214771175 59.875,00
Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe strateškog projekta „Palača života, grad mjena/City of Changes” C.D.V. d.o.o. 59.000,00
Usluga savjetovanja u provedbi i upravljanju projektom “Otpad nije smeće KK.06.3.1,07.0011” E.C.H.R. d.o.o. 44275724266 57.500,00
Odabir stručnog izrađivača za izradu izmjena i dopuna DPU-a
priobalnog područja Trstenik-Radoševac
Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. 42054061241 56.250,00
Sanacija zaštitnih ograda i ugradnje košarkaških konstrukcija na otvorenim košarkaškim terenima pri Športskom centru Gripe Žaluzina d.o.o. 86444803730 56.025,00
Održavanje javnih satova Satovi i nakit Mrkušić j.d.o.o. 55.800,00
Usluge pripreme za tisak, te izrade i tiska promotivnih materijala i oznaka vidljivosti za potrebe EU projekta „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“ STUDIO REDIZAJN d.o.o. 77265457917 51.750,00
Korisnička podrška za SWING Process Manager i za Modul on
line plaćanje
SWING Informatika d.o.o. 92723060859 51.664,20
Izrada izmjena i dopuna UPU kampusa Sveučilišta u Splitu Urbos doo 01409263192 51.250,00
Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta: Izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta INSTITUT IGH d.d. 79766124714 50.000,00
Usluga izrade natječajne dokumentacije za neobvezujući iskaz interesa za izbor koncesionara CTS Blatine, te provođenje anketiranja potencijalnih korisnika u zoni obuhvata CTS Blatine ROTERM d.o.o. 79948849024 49.875,00
Nabava telefona Smart Net d.o.o. 18916352871 49.872,00
Postavljanje vanjske rasvjete na crkvi Sv. Križa u Splitu, GK Varoš Elos d.o.o. 46333387903 49.862,50
Spajanje lokacije Vila Dalmacija na svjetlovodnu mrežu i izrada LAN u objektu ITEL d.o.o. 40005260619 49.853,00
Nabava uredskih stolova TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 49.850,00
Procjena tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta, građevinskih poboljšica i poljoprivrednih kultura na području Grada Splita VEIG EKSPERT d.o.o. 40663038663 49.750,00
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Gradske uprave i Vila Dalmacije – okvirna narudžbenica Cian d.o.o. 04201603871 49.750,00
Toneri za Gradsku upravu (do okončanja postupka javne nabave) TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 49.725,00
Usluga izrade izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta prometnice na građ.čest. br.1 po DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice” Geoprojekt d.o.o. 25623466485 49.612,50
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji-dogradnji OŠ Mejaši Coming d.o.o. 99961571231 49.500,00
Bravarski radovi na ugradnji cage balla “kaveza” za mali nogomet na športsko rekreacijskom centru Kamen – Split MHM-ING d.o.o. 96889719943 49.500,00
Zamjena sportske podne obloge u prostoru teretane Champion Gym Tehnoguma d.o.o. 38867318377 49.275,00
Uređenje lokacija za „zelene otoke“ na adresama Mosećka 20,Mosećka 26 i Mosećka 54, GK KOCUNAR Point Split d.o.o. 92462019127 49.116,13
Izrada glavnog projekta za dječje igralište u GK Split 3, Dobrilina ulica ALBUS d.o.o. 96388014697 49.000,00
Pasivni radovi za obnovu wireless sustava ITEL d.o.o. 40005260619 48.981,25
Izvedbeni projekti izmještanja polja javne rasvjete ELEKTRO PROJEKTI I SUSTAVI d.o.o. 97995893776 48.750,00
Usluga izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Splita SVEUČILIŠTE U SPLITU 29845096215 48.750,00
Uklanjanje nelegalnih reklama i plakata “DAMIR PRIJEVOZ”, vl. Damir Šimundić Bendić 26241292450 48.750,00
Usluge prijevoza kombijem: Usluge prijevoza kombijem (kamionom), ispražnjenja i deložiranja poslovnih prostora i stanova u 2018. godini – OKVIRNA NARUDŽBENICA “DAMIR PRIJEVOZ”, vl. Damir Šimundić Bendić 48.750,00
Elektromontažni radovi redovnog održavanja rasvjete tunela Marjan Elektroradionica Frane Bojcic 17314311179 48.735,50
Obnova licenci GFI MailEssentials software-a IT Sistemi – Nove Tehnologije d.o.o. 92881995081 48.600,00
Usluga stručnog nadzora za radove ugradnje lifta, platformi i rampe u sklopu projekta USEFALL Interreg V-A Italija-Hrvatska Kulić-inženjerski biro d.o.o. 95085572155 48.075,00
Izrada projektne dokumentacije za uređenje prometa u Bračkoj ulici na potezu od križanja s Zajčevom ulicom, do križanja s Velebitskom ulicom Geoprojekt d.d. 25623466485 47.750,00
Sanacija prozora sportske dvorane OŠ Lučac Žaluzina d.o.o. 86444803730 47.557,50
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice ex Usred geta (prilaz između Bosanske i Rodrigine ulice) u Splitu URED VOJNOVIĆ d.o.o. 81197055486 47.500,00
Izrada geodetske podloge postojećeg stanja i izvedbenog projekta rekonstrukcije križanja ulica Preradovićevo šetalište, Viške ulice i Ulice put Firula Platea konzalting d.o.o. 04257387859 47.500,00
Radovi izmještanja elektroenergetskih kabela-priključak na Put Žnjana HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split 46830600751 47.384,45
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijsku i vodovodnu mrežu u Vila Dalmaciji POLINOM D.O.O. 54761008324 47.375,00
Usluga izrade projekta rampe, kose i vertikalne podizne platforme na Trgu Republike i Srebrnim vratima u Splitu SENS-DESIGN d.o.o. 98921458604 47.250,00
Nabava kravata Croata sa logom sv. Dujma za protokolarne potrebe POTOMAC d.o.o. 03367731286 47.250,00
Tisak i insertacija brošure u Slobodnoj Dalmaciji 06. ožujka 2018. godine-prilog Žnjan” SLOBODNA DALMACIJA  d.d. 35075764438 47.187,50
Usluga izrade glavnog projekta za ugradnju lifta u Centru za cjeloživotno obrazovanje “Zlatna vrata” Split Kulić-inženjerski biro d.o.o. 47.100,00
Usluga organizacije transnacionalnog sastanka Interreg Central Europe Projekta CitiEnGov Manas d.o.o. 77290534017 46.990,00
Stručni nadzor pri izvođenju radova izgradnje građevinske čestice 72 unutar prostora DPU-a crkvice Gospe od Žnjana Meritum inženjering d.o.o. 77837920878 46.875,00
Održavanje i popravak klima uređaja u prostorima Gradske uprave Obrt za servis i trgovinu “Merc&Dujmović”, vl. Božo Dujmović 46.625,00
Radovi uređenja podloge za vježbalište na otvorenom u parku “Mertojak” GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 46.407,50
Izrada arhitektonskog snimka zatečenog stanja foyera HNK Split GEOGRAPHICA d.o.o. 46.250,00
Elaborat zaštite okoliša projekta sanacije deponije Karepovac IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 55474899192 46.250,00
Stroj za pranje i usisavanje podova Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 45.750,00
Nabava žarulja i prigušnica za tunel Marjan Elos d.o.o. 46333387903 45.581,25
Obnova Autodesk pretplate i novaAEC Collection licenca Intelika d.o.o. 45.133,59
Službene odore za 15 novih komunalnih redara (temeljem pravilnika) TIM COMMERCE d.o.o. 81504608108 44.975,00
Parcelacijski elaborat (A i B) za Ulicu Put Kamena – GČ 1 AS-GEO d.o.o. 19916130146 44.875,00
Stručni nadzor nad radovima izgradnje prometnice s komunalnom infrastrukturom na građ.čest.1 i 4 po DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice u Splitu TRIAL d.o.o. 64026545644 44.375,00
Usluga organizacije prijevoza i ugostiteljskih usluga za sudionike transnacionalnog sastanka Interreg Central Europe Projekta CitiEnGov Patria Nostra j.d.o.o. 43.750,00
Izrada i dostava pločica s kućnim brojevima i ploča s nazivima ulica BIO-LIP d.o.o. 20363284697 43.750,00
Izrada glavnog projekta Centra za posjetitelje Park
Šume Marjan (ex TS Dražanac)
Atelier Šverko i Šverko d.o.o. 43.750,00
Sanacija ravne neprohodne terase iznad uredskih prostorija OŠ Dobri GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 43.701,25
Usluga prikupljanja i obrade podataka o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika pomoću anketnog upitnika u sklopu EU projekta „Shaping fair cities“ Urbanex d.o.o. 65000300727 43.625,00
Nabava i ugradnja dječjih sprava za igru uz zgradu društvenog objekta u ulici Mandićeva 34, GK Sirobuja Invent Co d.o.o. 62820789539 43.125,00
Usluga procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Splita ALFA ATEST d.o.o. 03448022583 43.125,00
Odabir stručnog izrađivača za izradu izmjena i dopuna DPU-a radne zone Dračevac SVEUČILIŠTE U SPLITU, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 83615500218 42.500,00
Usluga izvedbe kostimiranog igrokaza/lutkarske predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta “Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011” Umjetnička organizacija produkcija Z 42.000,00
Usluga tehničke podrške aplikaciji za obradu i praćenje pravnih predmeta Izvorni Kod d.o.o. 42.000,00
Nabava i ugradnja Cisco mrežne opreme Smart Net d.o.o. 18916352871 41.587,50
Izrada zastava-400 komada DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 41.250,00
Radovi na izradi i postavljanju zaštitne ograde (126 m) oko igrališta za pse na lokaciji Zagorski put-Domovinskog rata, GK Kocunar Kelava d.o.o. 83734471660 40.726,75
Izrada glavnog projekta Stobrečke ulice Trivium d.o.o. Split 57426960741 40.625,00
Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za Primoštensku ulicu (dionica C17) i kolno pješačku površinu oznake KP 10 BILOTA INŽENJERING d.o.o. 56075169776 40.375,00
Izrada Prometnog elaborata (građevinsko prometni izvedbeni projekt) ugibališta za autobusne stanice na Poljičkoj cesti (D 410) Projektni biro DAMJANIĆ 17146707779 40.000,00
Prijedlog potrebnih preliminarnih zahvata po fazama s troškovnikom – strop foyera HNK HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD 08647229584 39.900,00
Rasvjeta skate parka Elos d.o.o. 46333387903 39.550,00
Usluga organizacije transnacionalnog sastanka u sklopu EU projekta TEESCHOOLS (konferencijska dvorana, hrana, piće) President d.o.o. 38.250,00
Usluga zaštite osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventnih timova za razdoblje od 01.10.2018. do 31.12.2018. godine Euro Contego d.o.o. 42153449224 38.100,00
Usluga pružanja zaštite osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventnih timova Euro Contego d.o.o. 42153449224 38.100,00
Usluga zaštite osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventbih timova za razdoblje od 01.04.2018. do 30.06.2018. godine Euro Contego d.o.o. 42153449224 38.100,00
Usluga zaštite osnovnih škola: Usluga zaštite osnovnih škola Grada plita putem dojavnog centra i interventnih timova 01.01.2018.-31.03.2018. Euro Contego d.o.o. 42153449224 38.100,00
Izrada Programa zaštite divljači Lovtur d.o.o. 37.500,00
Dobava i ugradnja poliuretanske zaštitne mreže na malonogometnom igralištu pri GK Ravne Njive-ulica Gradišćanskih Hrvata KOVAČKO BRAVARSKI OBRT VL STIPICA BAŠIĆ 69818738357 37.125,00
Nabava računala za potrebe Gradske uprave Comeng 42122172362 35.131,25
Popravak i osvjetljenje javnih satova Satovi i nakit Mrkušić j.d.o.o. 75961216159 34.800,00
Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava sitnog uredskog materijala s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine: Nabava sitnog uredskog materijala s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine Narodne novine d.d. 64546066176 33.391,69
Usluga organizacije finalne konferencije u sklopu EU projekta Freight TAILS (konferencijska dvorana, hrana, piće) Atrium Hotel grupa d.o.o. 32.700,00
Usluge tiska promotivnih materijala za potrebe EU projekta „USEFALL“ INTERREG ITALY-CROATIA DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 31.937,50
Rasvjeta “Plavog stabla” Casa Solis d.o.o. 31.250,00
Stručni nadzor nad izvođenjem radova narekonstrukciji ruševine postojeće građevine za potrebe JVP Split TRIAL d.o.o. 31.250,00
Elaborat nepotpunog izvlaštenja za hidrantsku mrežu Park šume Marjan Nivelir d.o.o. 63982232736 31.000,00
Usluga koordinatora II pri izgradnji OŠ Pujanke A.D.V. GRUPA d.o.o. 30.750,00
Usluga izrade vizualnog identiteta i priprema za tisak promotivnih materijala za potrebe EU projekta USEFALL INTERREG ITALY-CROATIA Damir Gamulin 29.500,00
Održavanje PC opreme Comeng 42122172362 29.400,00
Usluga izrade idejnog projekta Ulice Mejaši PROPOSTA d.o.o. 28.612,50
Usluga Koordinatora II: Obavljanje usluge Koordinatora II u fazi izvođenja radova na gradilištu: Izgradnja 17 stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Domovinskog rata S1-49 DPO područja od raskrižja Bračke i Velebitske ulice (čest.zemlje 1013/1) Ing atest d.o.o. 21777333810 28.000,00
Parcelacijski elaborat (A i B) za Ulicu Put Kamena – GČ 2, 3, 4 i 5. AS-GEO d.o.o. 19916130146 27.500,00
Izrada reambulirane i transformirane katastarsko geodetske podloge iz Gauss-Krugerovog koordinatnog sustava u HTRS96 u mjerilu 1:1000 za izradu izmjena i dopuna UPU kampusa Sveučilišta u Splitu Geoprojekt d.d. 25623466485 24.375,00
Zdravstveni pregled pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u sklopu projekta “S pomoćnikom mogu bolje III” USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB P.P. 65144292308 18.711,00
Izrada reambulirane i transformirane katastarsko geodetske podloge iz Gauss-Krugerovog koordinatnog sustava u HTRS96 u mjerilu 1:1000 za izradu izmjena i dopuna DPU-a radne zone Dračevac Geographica d.o.o. 15275462133 16.250,00
Usluge najma digitalnog aparata za presliku, usluge preslika i usluge održavanja aparata za presliku, MF aparata i fax aparata Laser d.o.o. 97244287460 15.877,32
Stručni nadzor nad izvođenjem radova dijela Ulice put Smokovika OS 3 a gr.čest.2 REGULACIJE D.O.O. 35346450430 14.750,00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s