Statut Grada Splita – Članci – Izmjene i dopune 3/2018

STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita

Članak 1.

U Statutu Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13 i 46/13), u članku 1. dodaje se stavak 4. koji glasi: „Izrazi u ovom Statut koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod“.

Članak 2.

U članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima“.

Članak 3.

U članku 22. stavak 5. mijenja se i glasi: „Ako je raspisivanje referenduma, na temelju odredaba zakona i ovog Statuta, predložilo 20 % ukupnog broja birača upisano u birački popis, predsjednik Gradskoga vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.“

Članak 4.

Članak 23. mijenja se i glasi: „Gradsko vijeće može raspisati referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika. Raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u birački popis ili 2/3 članova Gradskoga vijeća. Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u birački popis, Gradsko vijeće raspisati će referendum u skladu sa odredbama članka 22. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Statuta.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika predložilo 2/3 članova Gradskoga vijeća, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskoga vijeća. Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici. Na referendum iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ako na referendum bude donesena odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma. Vlada RH će donijeti odluku o raspisivanju prijevremenih izbora, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika i njegove zamjenike.“

Članak 5.

U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi: „Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Splita odnosno upravnih tijela Grada Splita dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke i pritužbe.“

Članak 6.

Mijenja se naslov iznad članka 31. te glasi: „Organiziranje savjetovanja sa javnošću i javne rasprave“. Članak 31. mijenja se i glasi: „Grad Split dužan je provoditi savjetovanje sa javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.“

Članak 7.

Članak 33. se briše.

Članak 8.

U članku 41. stavak 3. mijenja se i glasi: „Mandat članova Gradskoga vijeća počinje danom konstituiranja Gradskoga vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonskim odredbama.“ U članku 41. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „Mandat članova Gradskoga vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovitim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonskim odredbama.“ Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 9.

U članku 51. mijenja se stavak 4. koji glasi: „Mandat Gradonačelnika i njihovih zamjenika izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga Gradonačelnika.“ Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: „Iznimno, kada Vlada Republike Hrvatske istovremeno razriješi Gradonačelnika i njegove zamjenike i raspusti Gradsko vijeće, mandat Gradonačelnika i njegovih zamjenika traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju gradonačelnika sukladno zakonskim odredbama.“

Članak 10.

U članku 52. stavku 1. podstavku 5. iza riječi „te“ dodaje se riječ „drugom“, a riječ „ostalom“ se briše.

Članak 11.

U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi: „Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.“

Članak 12.

Iza članka 65. dodaje se novi članak 65.a koji glasi: „Grad Split može sa dvije ili više drugih jedinica lokalne samouprave organizirati zajednički obavljanje pojedinih poslove iz svog samoupravnog djelokruga, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije u skladu sa zakonom.“

Članak 13.

U članku 81. stavak 1. mijenja se i glasi: „Inicijativu i prijedlog za osnivanje jedinice mjesne samouprave može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje jedinice mjesne samouprave, 1/3 vijećnika Gradskoga vijeća, Gradsko vijeće te Gradonačelnik. U stavku 2. riječi „njihove organizacije i udruženja“ se zamjenjuju riječima „1/3 vijećnika Gradskoga vijeća“. U stavku 4. riječi „mjesnog odbora“ zamjenjuju se riječima „jedinice mjesne samouprave“.

Članak 14.

U članku 89. stavku 2. riječi „mjesnog odbora“ zamjenjuju se riječima „jedinica mjesne samouprave“.

Članak 15.

U članku 92. riječi „mjesnog odbora“ zamjenjuju se riječima „jedinica mjesne samouprave“.

Članak 16.

U članku 93. riječi „mjesnog odbora“ zamjenjuju se riječima „jedinice mjesne samouprave“.

Članak 17.

U članku 94. stavak 1. mijenja se i glasi: „Nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica mjesne samouprave obavlja Gradonačelnik.“ Stavak 2. mijenja se i glasi: „Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće može raspustiti tijela jedinica mjesne samouprave ako ona učestalo krše odredbe ovog Statuta, pravila jedinica mjesne samouprave i ne izvršavaju povjerene im poslove.“

Članak 18.

U članku 96. stavku 1. riječi „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“.

Članak 19.

U članku 97. stavku 2. podstavku 4. iz riječi „od“ dodaju se riječi „naknada za“; U podstavku 7. riječi „i dotacije“ brišu se.

Članak 20.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Splita“.

KLASA: 011-01/10-01/0009 URBROJ: 2181/01-09-02/01-18-16 Split, 20. ožujka 2018. godine PREDSJEDNIK Gradskoga vijeća Jure Šundov v.r.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s