Dolazi rebalans proračuna, natječaji se zaključuju odjednom kao na traci

Jedva i ja ovo sve hvatam    Dolazi rebalans proračuna pa se moraju izbaciti svi zaključci, idu kao na traci. Čak 12 zaključaka: 3 poništena natječaja (istočni zid palače, bedem, lutkarska predstava za otpad) i 9 dodijeljenih:

PONIŠTENI NATJEČAJI:

1. Usluga izvedbe kostimiranog igrokaza/lutkarske predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“ za GRUPU 2: igrokaz/predstava na temu razvrstavanje otpada 54.000 kn – nije bilo ponuda

2. Izrada glavnog i izvedbenog projekta s troškovnikom sanacije i rekonstrukcije ophoda nad južnom polovicom istočnog zida Dioklecijanove palače 60,000 kuna – nije bilo ponuda

3. Usluge izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata obnove dijela bedema u Ulici kralja Tomislava (Neir d.o.o. iz Splita i Restars, obrt za restauriranje vl. Iva Paduan iz Hvara – oba nisu imala uredne papire)

DODIJELJENI:

1. Izrada glavnog projekta sjevernog ulaza u antičku kanalizaciju Dioklecijanove palače – Ured Vojnović d.o.o. 245.000,00 kuna (jedina ponuda)

2. Izrade glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Kamen Šine – Studio-studio d.o.o. 243.750,00 kuna (Opereta projektiranje Zagreb, odbačena ponuda)

3. Betonski radovi na izgradnji igrališta pri GK Mejaši – Gradina-mont d.o.o. 583.073,00 kuna (stiglo još 7 ponuda s višom cijenom: ST Gramit d.o.o. iz Splita, Zeljko d.o.o. iz Splita, Ćitić gradnja d.o.o. iz Splita, Gradina-mont d.o.o. iz Hrvaca, Cestar d.o.o. iz Splita, Građevno Zec d.o.o. iz Splita i Građenje Split d.o.o. iz Splita)

4. Izrada koncepta i sadržaja, dizajna i grafičke pripreme za tisak izobrazno-informativnih materijala projekta „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“ – K&K Promocija d.o.o. iz Zagreba 133.375,00 kuna (Media Val d.o.o. iz Zagreba, Zajednica ponuditelja: Kreiranje d.o.o i Arhidom d.o.o. iz Splita, Promocija d.o.o. iz Splita i odbačene: Mid export-import d.o.o. iz Splita, i Queen d.o.o. iz Podstrane)

5. Usluga izvedbe kostimiranog igrokaza/lutkarske predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“ za GRUPU 2: igrokaz/predstava na temu razvrstavanje otpada – Produkcija Z iz Splita 42.000,00 kuna (JEDINA PONUDA)

6. Savjetovanje u provedbi i upravljanju projektom „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“ – E.C.H.R. d.o.o. iz Splita – 57.500,00 kuna ( još 3 ponude, odbijena Alfa atest d.o.o., lošije: Uslužni obrt Vedeco team vl. Dario Mančić, Interkonzalting d.o.o.)

7. Nabava usluge pomoći u kući – MI-Centar za pomoć u kući Split 198.000,00 kuna (jedina ponuda)

8. Izrada izvedbenog projekta sustava video nadzora 25 osnovnih škola Grada Splita – AKD-Zaštita d.o.o. iz Zagreba – 49.687,50 kuna (još dvije lošije ponude: PARTNER ELEKTRIK GE d.o.o., F. Folnegovića 10 iz Zagreba Obrt KAM-BELL vl. Jozo Cikojević, Don Frane Bege 27 iz Kaštel Kambelovca)

9. Nabava uredskog materijala i tiskarskih usluga – DES Split – 249.987,50 kuna (jedina ponuda)

ZAKLJUČCI:

Gradonačelnik Grada Splita dana 31. listopada 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade glavnog projekta sjevernog ulaza u antičku kanalizaciju Dioklecijanove palače

1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave usluge izrade glavnog projekta sjevernog ulaza u antičku kanalizaciju Dioklecijanove palače u sastavu: Katarina-Nataša Merćep i Romana Škrabić, te se odabire ponuda ponuditelja: Ured Vojnović d.o.o. iz Splita, Mihaljevićeva 1, OIB: 81197055486, s cijenom od 245.000,00 kuna (s PDV-om).

ZAKLJUČAK
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku
jednostavne nabave usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta
za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Kamen Šine u Splitu

1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Kamen Šine u Splitu u sastavu: Katarina-Nataša Merćep i Ana Bodul, te se odabire ponuda ponuditelja: Studio-studio d.o.o. iz Splita, Zrinjsko-Frankopanska 62, OIB: 20167392582, s cijenom od 243.750,00 kuna (s PDV-om).

Gradonačelnik Grada Splita dana 19. studenoga 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova
na izgradnji igrališta pri GK Mejaši- betonski radovi

1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave radova na izgradnji igrališta pri GK Mejaši – betonski radovi u sastavu: Katarina- Nataša Merćep i Igor Maretić, te se odabire ponuda ponuditelja: Gradina-mont d.o.o. iz Hrvaca, Vučipolje 64, OIB: 56982549059, s cijenom od 583.073,00 kuna (s PDV-om).

ZAKLJUČAK
Izrada koncepta i sadržaja, dizajna i grafičke pripreme za tisak izobrazno-informativnih materijala projekta „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“ – K&K Promocija d.o.o. iz Zagreba 133.375,00 kuna (Media Val d.o.o. iz Zagreba, Zajednica ponuditelja: Kreiranje d.o.o i Arhidom d.o.o. iz Splita, Promocija d.o.o. iz Splita i odbačene: Mid export-import d.o.o. iz Splita, i Queen d.o.o. iz Podstrane)

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj je slijedeće ponude ocijenio nevaljanima i iz slijedećih razloga:
Mid export-import d.o.o., Omiška 12, Split – Ponuditelj nije uvezao ponudu jamstvenikom
Promocija d.o.o., Split, 114. brigade 10-Ključni stručnjak nije dokazao iskustvo u minimalno jednom projektu u području ekologije i/ili održivog gospodarenja otpadom
Queen d.o.o., Strožanačka 24, Podstrana- Traženo- Stručnjak 1- stručnjak za ekologiju i gospodarenje otpadom a koji treba ispunjavati slijedeće -Visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnog ili biotehničkog usmjerenja- ponuditelj ne zadovoljava traženi kriterij
Preostale tri ponude ocijenjene su valjanima i sukladnima Pozivu za dostavu ponuda, te su rangirane sukladno kriteriju za odabir- ekonomski najpovoljnija ponuda.

dana 19. studenoga 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge izvedbe kostimiranog igrokaza/lutkarske predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“ – GRUPA 1- igrokaz/predstava na temu ekologija

1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave usluge izvedbe kostimiranog igrokaza/lutkarske predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“ – GRUPA 1: igrokaz/predstava na temu ekologija u sastavu: Katarina-Nataša Merćep i Ivana Tadinac Šećer, te se odabire ponuda ponuditelja: Umjetnička organizacija Produkcija Z iz Splita, Rendićeva 26, OIB: 22181167942, s cijenom od 42.000,00 kuna (s PDV-om).

Gradonačelnik Grada Splita dana 19. studenoga 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o poništenju postupka jednostavne nabave usluge izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata obnove dijela bedema u Ulici kralja Tomislava

1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave usluge izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata obnove dijela bedema u Ulici kralja Tomislava u sastavu: Katarina-Nataša Merćep i Romana Škrabić za poništenjem postupka.

Do roka za dostavu ponuda, dana 08. studenoga 2018. godine do 10:00 sati pristigle su dvije ponude i to ponuditelja: Neir d.o.o. iz Splita i Restars, obrt za restauriranje vl. Iva Paduan iz Hvara.
U postupku pregleda i ocjene ponuda , Naručitelj je obje pristigle ponude ocijenio nevaljanima iz slijedećih razloga:
Neir d.o.o., Nikole Tavelića 48, Split – Ponuditelj nema u Rješenju Ministarstva kulture dopuštenje za istraživanje i proučavanje kulturnog dobra kako je traženo Pozivom
Restars, obrt za restauiriranje vl. Iva Paduan, Ulica Ive Roića 64, Hvar- Ponuditelj se u dokazu profesionalne i stručne sposobnosti (Dopuštenje Ministarstva kulture ) ne može osloniti na dokaz podugovaratelja. Ponudbeni list nije popunjen kako je traženo Pozivom
Kako nakon odbijanja ponuda nije preostala nijedna valjana ponuda, Naručitelj je obvezan temeljem čl. 298. stavak 1. točka 8. ZJN 2016 poništiti postupak nabave.

Gradonačelnik Grada Splita dana 12. studenoga 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu izvedbenog projekta sustava video nadzora 25 osnovnih škola Grada Splita

1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za izradu izvedbenog projekta sustava video nadzora 25 osnovnih škola Grada Splita u sastavu: Katarina Šakić i Slavko Žaja, te se odabire ponuda ponuditelja: AKD-Zaštita d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 28, OIB: 09253797076, s cijenom od 49.687,50 kuna (s PDV-om).

lošije ponude: PARTNER ELEKTRIK GE d.o.o., F. Folnegovića 10 iz Zagreba Obrt KAM-BELL vl. Jozo Cikojević, Don Frane Bege 27 iz Kaštel Kambelovca

Gradonačelnik Grada Splita dana 19. studenoga 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu uredskog materijala i tiskarskih usluga

1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka nabave uredskog materijala i tiskarskih usluga u sastavu Marijana Kirevski i Zorana Šimundić Bendić, te se odabire ponuda ponuditelja DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, OIB: 23754648622, 114. Brigade 14 iz Splita, s cijenom od 249.987,50 kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključit će se ugovor po objavi ovog Zaključka na internetskim stranicama Naručitelja budući žalba nije dopuštena.

Gradonačelnik Grada Splita dana 19. studenoga 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge savjetovanja u provedbi i upravljanju projektom „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“

1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave usluge savjetovanja u provedbi i upravljanju projektom „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“ u sastavu: Katarina- Nataša Merćep i Andrea Barić, te se odabire ponuda ponuditelja: E.C.H.R. d.o.o. iz Splita, Matice hrvatske 15, OIB: 44275724266, s cijenom od 57.500,00 kuna (s PDV-om).
Do roka za dostavu ponuda, dana 02. studenoga 2018. godine do 10:00 sati pristigle su ukupno 4 (četiri) ponude i to ponuditelja : Alfa atest d.o.o., Uslužni obrt Vedeco team vl. Dario Mančić, Interkonzalting d.o.o. i EC.H.R. d.o.o.
U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj je ponudu ponuditelja Alfa atest d.o.o. ocijenio nevaljanom jer se potvrde koje je priložio Ponuditelj ne odnose na iste ili slične usluge kao predmet nabave. Priprema projektnog prijedloga, održavanje tribina i edukacija…nije usporediva sa traženom uslugom.
Preostale tri ponude ocijenjene su valjanima i sukladnima Pozivu za dostavu ponuda te ih je Naručitelj rangirao sukladno kriteriju za odabir ponuda. Kako je ponuda ponuditelja E.C.H.R. d.o.o. ekonomski najpovoljnija ponuda, odlučeno je da se s istim sklopi ugovor o nabavi usluge.

 

Image may contain: text

 

Image may contain: text

 

Image may contain: text

 

Image may contain: text

 

Image may contain: text

 

Image may contain: text

 

 

Image may contain: text

 

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.

 

Image may contain: text

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s