Odluka o javnim priznanjima Grada Splita

8/16

O d l u k a o javnim priznanjima Grada Splita (pročišćeni tekst)

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju javna priznanja Grada Splita, uvjeti i način njihove dodjele, sastav i djelokrug Komisije za javna priznanja (u daljnjem tekstu: Komisija) i druga pitanja od značaja u postupku dodjele javnih priznanja.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II. VRSTE, UVJETI I NAČIN DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 2.
Javna priznanja Grada Splita utvrđena Statutom Grada Splita i ovom Odlukom, jesu:
1. proglašenje počasnim građaninom Grada Splita,
2. Nagrada Grada Splita,
3. „Grb Grada Splita“,
4. Medalja Grada Splita,
5. Zahvalnica Grada Splita.

1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Splita

Članak 3.
Građane Republike Hrvatske i drugih država koji su posebno zaslužni za promicanje položaja i ugleda Grada Splita, demokratske tekovine, za nacionalno oslobođenje
svojih naroda, te za mir i napredak u svijetu, Gradsko vijeće Grada Splita može proglasiti počasnim građaninom Grada Splita.

Osobi koja je proglašena počasnim građaninom Grada Splita na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća uručuje se počasna povelja.
Članak 4.
Inicijativu za proglašenje počasnim građaninom Grada Splita mogu podnijeti: vijećnici i radna tijela Gradskoga vijeća, Gradonačelnik, kao i nadležna tijela Republike Hrvatske.

Inicijativa mora biti pismeno obrazložena i sadržavati potrebnu dokumentaciju, a podnosi se Komisiji.

Članak 5.
Komisija utvrđuje prijedlog za proglašenje počasnim građaninom Grada Splita i dostavlja ga Gradskome vijeću na odlučivanje.

Ako se za proglašenje počasnim građaninom Grada Splita predlaže strani državljanin, Komisija pribavlja i mišljenje nadležnog državnog tijela.
2. Nagrada Grada Splita

Članak 6.
Nagrada Grada Splita (u daljnjem tekstu: Nagrada) je posebno društveno priznanje koje se dodjeljuje pojedinačno ili skupno za naročite uspjehe postignute u svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Grad Split, a dodjeljuje se kao:
1. nagrada za životno djelo,
2. osobna nagrada,
3. skupna nagrada.
Članak 7.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u području gospodarskog i društvenog
života posebno značajnog za Grad Split.

Članak 8.
Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana ili drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i slično (u daljnjem tekstu: kandidati) za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Gradu, u jednom ili više područja gospodarskog i društvenog života u prethodnoj godini.
Članak 9.
Svake godine može se dodijeliti do pet nagrada za životno djelo, do pet osobnih i do pet skupnih nagrada.

Članak 10.
Nagrada za životno djelo i osobna nagrada ne mogu se dodijeliti državnim, županijskim i gradskim dužnosnicima za vrijeme trajanja njihova mandata.
Članak 11.
Nagrada se može dodijeliti kandidatu koji u gradu Splitu živi ili je svojim životom i radom vezan uz grad Split, te doprinosi njegovu napretku i ugledu.
Članak 12.
Nagrada za životno djelo i osobna nagrada dodjeljuje se u obliku diplome, plakete i uz novčani iznos. Skupna nagrada, Grb Grada Splita i Medalja Grada Splita dodjeljuje se u obliku diplome i plakete.

2.1. Podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada

Članak 13.
Uz prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo i osobne nagrade, predlagatelj treba dostaviti životopis kandidata i temeljne podatke o sebi kao podnositelju prijedloga. Uz prijedlog za dodjelu Skupne nagrade, predlagatelj treba dostaviti temeljne podatke o kandidatu.

U prijedlogu za Nagradu za životno djelo, predlagatelj je dužan navesti cjelokupni radni opus kandidata, odnosno, temeljito obrazložiti djelo/la koja upućuju na razloge zbog
kojih se podnosi prijedlog.

U prijedlogu za Osobnu odnosno Skupnu nagradu, predlagatelj je dužan točno naznačiti i temeljito opisati djelo/la koja je kandidat u protekloj godini uradio, odnosno postigao i zbog čega ga se kandidira za nagradu.
Pored dokumentacije iz prethodnog stavka, predlagatelj je dužan dostaviti i temeljne podatke o sebi kako podnositelju prijedloga.
Članak 14.
Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrada imaju:
– vijećnici u Gradskome vijeću,
– Gradonačelnik,

– radna tijela Gradskoga vijeća,
– trgovačka društva, ustanove, komore i drugepravne osobe,
– tijela mjesne samouprave,
– udruge građana i
– građani (u daljnjem tekstu: podnositelji prijedloga).

Članak 15.
Nitko ne može biti podnositelj prijedloga za dodjelu javnog priznanja samome sebi ili pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje je zaposlen.

U istoj godini jedan predlagatelj može podnijeti prijedlog samo za jednog kandidata za neko od javnih priznanja iz članka 6. ove Odluke.
Članak 16.
Nagrade se svečano uručuju u sklopu proslave 7. svibnja, blagdana Sv. Dujma – zaštitnika grada Splita, Dana grada Splita.
3. Grb Grada Splita

Članak 17.
Grb Grada Splita je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje za dugogodišnji rad ili djelo koje doprinosi napretku i ugledu grada Splita u zemlji i inozemstvu, te
zaslužuje opće priznanje.

U smislu ove Odluke pod dugogodišnjim radom podrazumijeva se, u pravilu, rad od 20 i više godina.

Grb Grada Splita se može dodijeliti bilo kojoj domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, ustanovi, udruzi, domaćim ili stranim jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
Članak 18.
Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu Grba Grada Splita imaju fizičke i pravne osobe i tijela iz članka 14. ove Odluke.

Prijedlozi za dodjelu Grba Grada Splita podnose se na razmatranje i utvrđivanje prijedloga Komisiji najmanje mjesec dana prije svečanog uručenja.

Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i u privitku imati potrebne isprave kojima se dokazuju činjenice iz obrazloženja.

Grb Grada Splita se dodjeljuje, u pravilu, prilikom obilježavanja uspješnih obljetnica kandidata.

Prijedlog odluke za dodjelu Grba Grada Splita Komisija podnosi Gradskome vijeću na odlučivanje.

4. Medalja Grada Splita
Članak 19.
Medalja Grada Splita (u daljnjem tekstu: Medalja) je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje građanima grada Splita i drugim osobama, trgovačkim društvima,
ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama za uzorne uspjehe u radu .
Medalja se može dodijeliti i stranim državljanima, gradovima i ustanovama.

Članak 20.
O dodjeli Medalje odlučuje Gradonačelnik samostalno ili na prijedlog nekog od podnositelja prijedloga iz članka 14. ove Odluke.

Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i sadržavati potrebne isprave kojima se dokazuju činjenice iz obrazloženja.
5. Zahvalnica Grada Splita
Članak 20. a
Zahvalnica je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za pojedinačna djela požrtvovnosti, čestitosti, hrabrosti i uopće djela i postupke kojima se
daje primjer čuvanja i izdizanja trajnih civilizacijskih vrijednosti.

O dodjeli Zahvalnice odlučuje samostalno ili na prijedlog nekoga od podnositelja prijedloga iz članka 14. ove Odluke Gradonačelnik.

Zahvalnica se daje u obliku diplome, te uz novčani iznos.

III. KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA
Članak 21.
Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i trinaest članova.

Predsjednik Gradskoga vijeća Grada Splita je predsjednik Komisije.

Devet članova Komisije imenuju se iz reda članova Gradskoga vijeća, a preostali članovi iz reda uspješnih gospodarstvenika, umjetnika i drugih javnih djelatnika iz područja kulture, znanosti i drugih djelatnosti.

Članak 22.
Postupak za dodjelu Nagrada Komisija pokreće objavljivanjem javnog natječaja za podnošenje prijedloga.

Natječaj se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i na internetskim stranicama Grada Splita.

Natječaj se objavljuje 15. siječnja za proteklu godinu i traje zaključno do 15. veljače tekuće godine.

Prijedlozi za dodjelu Nagrada podnose se Komisiji.

Članak 23.
Radi ocjene prispjelih prijedloga za dodjelu javnih priznanja iz članka 6. i članka 17. ove Odluke, Komisija može osnivati ocjenjivačke komisije koje daju stručnu ocjenu prispjelih prijedloga ili zatražiti mišljenje odgovarajućih stručnih organa i organizacija.

Članak 24.
Član Komisije ili član ocjenjivačke komisije koje u svom radu osniva Komisija, čije je djelo, osobno ili u sastavu cjeline u kojoj radi ili djeluje, predloženo za javno priznanje, prestaje sudjelovati u radu Komisije do utvrđivanja prijedloga odluke o dodjeli javnih priznanja.

Članak 25.
Nakon zaprimanja prijedloga za dodjelu Nagrada temeljem natječaja, Komisija će obaviti provjeru formalnih uvjeta i izvršiti stručnu ocjenu dostavljenih prijedloga te utvrditi listu kandidata za dodjelu Nagrada za svaku kategoriju posebno.

Komisija utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli Nagrada nakon provedenog tajnog glasovanja za svaku kategoriju Nagrada na sjednici na kojoj je nazočna natpolovična
većina članova.

Kandidati koji su u okviru kategorije Nagrada u kojoj se natječu dobili natpolovičnu većinu glasova svih članova Komisije predlažu se za dodjelu Nagrade Gradskome
vijeću.

Ukoliko ni jedan kandidat u okviru određene kategorije ne dobije potrebnu većinu glasova članova Komisije, glasovanje će se ponoviti za pet kandidata koji su dobili
najveći broj glasova.

Ukoliko jedan ili više kandidata (a manje od pet) dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Komisije i time bude predložen za dodjelu Nagrade, glasovanje za tu kategoriju Nagrada će se ponoviti samo za preostali broj. Broj kandidata koji sudjeluju u ponovljenom glasovanju odgovara broju nedodijeljenih Nagrada i odnosi se na
kandidate koji su u prvom krugu glasovanja dobili najveći broj glasova.

Nakon ovako ponovljenog glasovanja, predsjednik Komisije će objaviti rezultat glasovanja i zaključiti rad Komisije za tu kategoriju Nagrada.

Prijedlog odluke o dodjeli Nagrada, Komisija upućuje Gradskome vijeću Grada Splita na odlučivanje.
Članak 25. a
Prijedlog za proglašenje počasnim građaninom Grada Splita, Komisija utvrđuje dvotrećinskom većinom svih članova Komisije

Članak 26.
Odluku o dodjeli Nagrada, Gradsko vijeće Grada Splita u pravilu donosi najkasnije do 15. travnja tekuće godine, radi sazivanja svečane sjednice Gradskoga vijeća za uručenje nagrada.

Odluka o dodjeli nagrada dostavlja se nagrađenima i svim predlagateljima.

IV. OSTALE ODREDBE

Članak 27.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja i dokumentacija dostupni su javnosti nakon što Gradsko vijeće Grada Splita donese odluku o dodjeli javnog priznanja.

O prijedlogu za dodjelu javnog priznanja i o dokumentaciji zainteresirani (podnositelji prijedloga i kandidati) se mogu izvijestiti kod tajnika Komisije.

Članak 28.
Javna priznanja koja sukladno ovoj Odluci dodjeljuje Gradonačelnik, uručuje Gradonačelnik ili osoba koju on odredi, a javna priznanja o čijoj dodjeli odluku donosi
Gradsko vijeće uručuju predsjednik Gradskoga vijeća i Gradonačelnik.

Članak 29.
Ukoliko javno priznanje nije predano nagrađenome za života, predaje se članovima njegove obitelji. Članovi obitelji, prema ovom članku, smatraju se bračni drug, djeca i roditelji.

Članak 30.
O dodijeljenim javnim priznanjima Grada Splita vodi se očevidnik u stručnim službama Grada Splita.

Članak 31.
Pojedinačni heraldički izgled i opis javnih priznanja i akata o njihovoj dodjeli, sadržaj i oblik očevidnika o dodijeljenim javnim priznanjima, te druga pitanja važna za postupak i način dodjele javnih priznanja Grada Splita uredit će se aktom koji donosi Gradonačelnik.

Članak 32.
Novčani iznos nagrade za životno djelo, osobnu nagradu i zahvalnicu utvrđuje Gradonačelnik. Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u proračunu Grada Splita

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.
Komisija za dodjelu javnih priznanja imenovana Rješenjem Gradskoga vijeća („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 7/97 i 15/98).

Članak 34.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 11A/93 i 15/98).

Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenome glasniku Grada Splita“.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s