Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – Prihodi

No automatic alt text available.

Procjena prihoda i primitaka Proračuna Grada Splita za razdoblje 2019. – 2021. temelji se na slijedećem:

 

 • Porezni prihodi se planiraju u ukupnom iznosu od 476.294.733 kn za 2019. godini što predstavlja rast od 5,87% u 2019. u odnosu na 2018. godinu, a sve kao rezultat Smjernica Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva financija o rastu poreza na dohodak, promjenama u oporezivanju od 01.01.2019. kod poreza na pormet nekretnina, prepuštanja jedinicama lokalne samouprave utvrđivanje paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu, ali i povećanog broja zaposlenih na području Grada Splita prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 • Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u ukupnom iznosu od 134.691.395 kn za 2019. godinu i čine 13,41 % ukupnog proračuna, a odnose se na:

 

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija planirani su za projekte EU koji su u tijeku i za „nove“ projekte u iznosu od 34.722.370 kn.

 

Prihodi od pomoći unutar opće države planiraju se u iznosu od 7.750.000 kuna, a odnose se na:

 • Sredstva MZOS za OŠ Pujanke i Kamen-Šine ……………………2.500.000 kn
 • Sredstva Ministarstva kulture za Koncertnu dvoranu ………..……3.000.000 kn
 • Sredstva SDŽ za ogrjev……………………………………………….1.150.000 kn
 • Sredstva Ministarstva kulture za Trg HBZ……………………………..500.000 kn
 • Sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

razvoju za projekte u OŠ……….……………….………………………450.000 kn

 • Sredstva SDŽ za održavanje plaža ……………………………………150.000 kn

 

Prihodi od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 71.860.000 kn i to:

 

 • Sredstva Fonda za zaštitu okoliša ..……………………………..…63.610.000 kn
 • Županijska uprava za ceste za održavanje dijela cesta ……….…..4.700.000 kn
 • Lučka uprava za sezonski rad jedinice prometne mladeži……………300.000 kn
 • Sredstva SDŽ sufinanciranje sanacije vodospreme

Žrnovnica i Sitno  Donje………………………………..……………..3.250.000 kn

 

Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 20.726.000 kn, a odnose se na:

 

 • Tekuće pomoći za osnovno školstvo …………..………………………7.000.000 kn
 • Kapitalne pomoći za osnovno školstvo …………..……………………4.726.000 kn
 • Tekuće pomoći za JVP Grada Splita……………….…….…………9.000.000 kn

 

 

 • Prihodi od imovine planirani su za 2019.godinu u ukupnom iznosu od 96.700.000 kn pa tako u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje 9,64 % a čini ga:

 

 • Prihodi od financijske imovine odnosi se najvećim dijelom na prihod od zateznih kamata, te na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, a ukupno je planiran u iznosu od 9.200.000 kuna.

 

 • Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 87.500.000 kuna, a odnose se na:

 

Prihod od koncesija …………………………………………………….12.300.000 kn

Prihod od zakupa poslovnih prostora………………………………….30.000.000 kn

Prihod od iznajmljivanja stanova………………………….………….1.700.000 kn

Prihod od zakupa javno-prometnih površina……….…….………..35.000.000 kn

Prihod od korištenja nefinancijske imovine – eko renta……….…..5.500.000 kn

Prihod od spomeničke rente……………………………………..…..3.000.000 kn

 

 

 • Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima u 2018. godini planiraju se u iznosu od 214.750.000 kuna pa tako u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka sudjeluju sa 21,40 %, a čine ih:

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiran u iznosu od 11.700.000 kn, a odnosi se na:

 • državne i upravne pristojbe………….…………………….………….2.000.000 kn
 • gradske i općinske upravne pristojbe……………………………..…1.000.000 kn
 • naknade za korištenje odlagališta Karepovac……………..………..2.000.000 kn
 • naknada za pravo služnosti (DTK mreže)…………………………..4.500.000 kn
 • boravišna pristojba……………………………………………………..2.200.000 kn

 

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 6.050.000 kn, a odnose se na:

 

 • naknadu za zadržavanje bespravno izgrađenih objekata u prostoru za koju se, prema predviđanjima Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, u 2018. očekuje prihod od……………………………………………….1.500.000 kn
 • povrate u proračun …..……………………………….…….………..….700.000 kn
 • prihode od Agencije za promet nekretnina….……………….….…..2.000.000 kn
 • vodni doprinos……………………………………………..………..….1.500.000 kn
 • ostali prihodi (od ref. štete i s naslova osiguranja)……………..…….100.000 kn
 • naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište….150.000 kn
 • AZONIZ…………………………………………………………………..100.000 kn

 

Prihod od komunalne naknade u 2019. godini planira se povećanjem zbog očekivane naplate starih potraživanja i iznosi  132.000.000 kuna.

 

Prihod od komunalnog doprinosa planira se u iznosu od 65.000.000 kn za 2019. godinu.

 

 • Prihodi od prodaje proizvedene robe te pružanja usluga i od donacija odnosi se na vlastite prihode Grada Splita te tekuće i kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba, a planirani su u iznosu 2.250.000 kn i to:

 

Vlastiti prihodi od pruženih usluga koji su planirani u iznosu 2.100.000 kn, a odnose se na:

 

 • 5 % od usluga koje Grad obavlja za „Hrvatske vode“ ……….…….1.600.000 kn
 • prihod od anagrafskih oznaka i geodetskih usluga ……………………100.000 kn
 • prihodi od ostalih usluga……………………………………..………….400.000 kn

 

Prihodi od donacija planirani su u iznosu 150.000 kn od OTP banke (ex Splitske banke) za stipendije invalidnim osobama.

 

 

 • Prihod od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 29.600.000 kn a odnose se na:

 

Kazne i upravne mjere odnose se na:

 

 • kazni za porezne prekršaje……………………..…………..………..…100.000 kn
 • gradskih novčanih kazni kao rezultat rada prometnih redara ……..8.500.000 kn

 

Ostali prihodi odnose se na:

 • prihode planirane od Dioklecijanovih podruma u iznosu od…………….. 10.000.000 kn
 • povlačenje dobiti gradskih poduzeća …………………………..……….…11.000.000 kn
 • Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planira se u iznosu 48.590.000 kn, a odnose se na:

 

 • Prihodi od prodaje zemljišta…………………..……………….………2.000.000 kn
 • Prihodi od prava građenja……………………………………………..….90.000 kn
 • Prihodi od otkupa stanova ……………………………………………6.500.000 kn
 • Prihodi od prodaje nekretnina ………………………………………40.000.000 kn

 

Prihodi od otkupa stanova se odnose na 45% sredstava koja pripadaju Gradu na ime otkupa bivših društvenih stanova.

Prihodi od prodaje nekretnina u iznosu od 40,0 mil. kuna planiraju se prodajom stanova po izgradnji zgrade na Žnjanu, nerentabilnih gradskih nekretnina te nekretnina koje su već duže vrijeme u najmu, a za koje će se nakadno utvrditi vrijednosti.

 

 

 • Primici od financijske imovine i zaduživanja  se ne planiraju u 2018. godini.

 

 • PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

 

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od:

 

 • u 2019. godini …………………………………………………………….98.072.992 kuna
 • u 2020. godini ………………………………………….…………………82.074.080 kuna
 • u 2021. godini ……………………………………………….……………70.203.925 kuna

 

Prihodi proračunskih korisnika odnose se na namjenske i vlastite prihode, a koje čine  prihode od prodaje ulaznica, prihode o sponzorstava, prihode od najmova, prihode od sufinanciranja cijene usluge i prihode iz nenadležnih proračuna.

 

-u kn

Namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika 2019.
Ustanove u kulturi i Javnu ustanovu „Park šuma Marjan“ 29.510.370
Ustanove predškolskog odgoja i osnovne škole 49.411.107
Javna vatrogasna postrojba 1.600.000
Javnu ustanovu „Sportski objekti“ 17.551.515
UKUPNO 98.072.992

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s