Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – Rashodi

Procjena rashoda i izdataka Proračuna Grada Splita za razdoblje 2019.- 2021. temelji se na sljedećem:

 

 • Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu od 240,1 mil. kuna i kao takvi obuhvaćaju redovne rashode za plaće i doprinose, prava djelatnika temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora, ali i novozaposlenih 50 osoba u okviru realizacije EU projekata poput „Zaželi sretniju starost“ i 80 osoba putem projekta „Vrtići po mjeri suvremene obitelji 1 i 2“ gdje se rashodi za novozaposlene sufinanciranju od strane EU fondova i organizacija.

 

 • Materijalni rashodi čine 28,8% ukupnih rashoda i izdataka i planiraju se sa iznosom od 289,2 mil. kuna. Planira ih se na nivou sredstava kojima se pokrivaju materijalni troškovi koji su neophodni za funkcioniranje gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita. Veći su zbog planiranih troškova komunalnog održavanja javnih površina, sufinanciranih usluga koji su vezano uz realizaciju EU projekata, informatizacije i digitalizacije gradske uprave odnosno većih ulaganja u održavanje informatičke opreme, objekata u sportu, planiranih sredstava za projekt energetskih obnova.

 

 • Financijski rashodi planiraju se u iznosu 3,4 mil. kuna za troškove kamata po kreditima, bankarske usluga i usluge platnog prometa.

 

 • Subvencije se u 2019. planiraju se u iznosu od 43,9 milijuna kuna, a planirana sredstva se odnose na:
 • Subvencije Prometu prema ugovoru 1370…………………………27.000.000 kn
 • HNK Hajduk (omladinski pogon)…………………………………..…5.000.000 kn
 • KK Split (omladinski pogon)………………………………………..…3.000.000 kn
 • DES……………………………………………………..………………4.500.000 kn
 • Subvencije malim i srednjim poduzetnicima i početnicima …..……2.600.000 kn
 • Natječaj za ugradnju liftova u stambenim zgradama……………….1.000.000 kn
 • Ostale subvencije………………………………………………………..800.000 kn

 

 • Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planiraju se u iznosu od 2,0 milijuna kuna, i čine svega 0,2% ukupnih rashoda i izdataka, a odnose se na sredstva koja Grad doznačava proračunskim korisnicima drugih proračuna; Sveučilišna knjižnica, KBC, srednje škole, ustanove socijalne skrbi….

 

 • Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade planiraju se u iznosu 46,4 mil. kuna i uglavnom se realiziraju kroz upravni odjel za socijalnu skrb.

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

 • Ostali rashodi planiraju se u 2019. godini u iznosu od 78,2 mil. kuna što je 7,8% ukupnih rashoda i izdataka i to kako slijedi:

 

 • Tekuće donacije:……………………………………………………70.662.330 kn

Sportskim društvima…………………………………………………27.920.000 kn

Privatnim dječjim vrtićima………………………….…………….….16.300.000 kn

Udrugama građana i političkim strankama…………………….…..21.450.930 kn

Ostale tekuće donacije (zakladama, građanima i

kućanstvima, vjerskim zajednicama) ……………….………….……4.991.400 kn

 • Kapitalne donacije ………………………………………………..…2.900.000 kn

Sportskim društvima  ……………………………………….…………2.900.000 kn

 • Naknade štete ………………………………………………………….500.000 kn
 • Proračunska pričuva……………………………………………………600.000 kn
 • Kapitalne pomoći …………………………………………………….3.500.000 kn

TD Promet (kupnja autobusa)……………………………….………..3.500.000 kn

 

 • Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu do 271.253.075 kn.

 

Veći investicijski projekti u 2019. godini planirani proračunom su:

 

 • projekt Karepovac……………………………………………………42.200.000 kn
 • investicije u odsjeku za izgradnju………………………………….108.830.000 kn
 • dogradnja škola, opremanje učionica, ulaganja u opremu……….39.042.345 kn
 • Koncertna dvorana …………………………………………………..15.000.000 kn
 • izgradnja i opremanje vrtića…………………………………….….…9.025.000 kn
 • stambena zgrada za Hrvatske branitelje …………………………….6.950.000 kn
 • informatizacija gradske uprave……………………………………….6.750.000 kn
 • ulaganja na objektima za socijalnu skrb …………………………….5.625.000 kn
 • izrada i izmjena planova prostornog planiranja……………………..5.300.000 kn
 • reciklažna dvorišta……………………………………………………..5.000.000 kn

 

 • Izdaci za financijsku imovinu iznose 29.016.670 kuna, a odnose se na:

 

 • otplata glavnice dugor. kredita iz 2014.godini………………………6.000.000 kn
 • otplata glavnice dugor. kredita iz 2015.godini ………………………6.000.000 kn
 • otplata glavnice dugor. kredita iz 2016.godini ………………………6.000.000 kn
 • otplata glavnice dugor. kredita iz 2017.godini ………………………6.000.000 kn
 • dokapitalizacija KK Split ………………………………………………3.000.000 kn
 • kupnja vlasničkih udjela „Split parking“ ………………………………..900.000 kn
 • otplata kredita J.U. Sportski objekti“………………………..………..1.116.670 kn

 

 

 

 • RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Vlastiti i namjenski rashodi i izdaci  proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od:

 

 • u 2019. godini …………………………….……………………………….98.072.992 kuna
 • u 2020. godini……………………………………..….……………………82.074.080 kuna
 • u 2021. godini………………………………………………………………70.203.925 kuna

 

Rashodi i izdaci  proračunskih korisnika financiraju se iz  namjenskih i vlastitih prihoda, koje proračunski korisnici mogu koristiti do visine naplaćenih.

 

Rashodi i izdaci su planirani kako slijedi:

 

RASHODI I IZDACI PK 2019. 2020. 2021.
Rashodi poslovanja 76.243.772 74.051.875 62.379.481
Od toga:      
– ustanove kulture 22.600.670 23.808.070 22.116.520
– vrtići i OŠ 45.011.587 41.742.290 31.761.446
– JVP 1.080.000 1.150.000 1.150.000
– J.U. “Sportski objekti” 7.551.515 7.351.515 7.351.515
       
Nabava nefinanc.imovine-investicije 21.829.220 7.822.205 7.624.444
Od toga:      
– ustanove kulture 6.909.700 5.200.200 5.045.000
– vrtići i OŠ 4.399.520 2.072.005 1.929.444
– JVP 520.000 550.000 650.000
– J.U. “Sportski objekti” 10.000.000 0 0
       
Izdaci za financ. imovinu i otplatu zajmova 0 200.000 200.000
– J.U. „Sportski objekti“ 0 200.000 200.000
UKUPNO 98.072.992 82.074.080 70.203.925
Od toga:      
– ustanove kulture 29.510.370 29.008.270 27.161.520
– vrtići i OŠ 49.411.107 43.814.295 33.690.890
– JVP 1.600.000 1.700.000 1.800.000
– J.U. “Sportski objekti” 17.551.515 7.551.515 7.551.515

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s