Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Splita 2020.-2030.

Nacrt prijedloga Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030.
Na temelju članka 12. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN RH 123/17) i članka 36. Statuta Grada Splita (.Službeni
glasnik Grada Spiita” broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 ~ pročišćeni tekst)

Služba za međunarodne i EU projekte i Razvojna agencijaSplit – RaST d.o.o.

Proračun Grada Splita za 2018. godinu, razdjel 7/1 Odsjek za strateško planiranje i upravljanje razvojnim projektima Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Gradsko vijeće Gradonačelnik

Na temelju članka 12. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske (NN RH 123/17) i članka 36. Statuta Grada Splita (.Službeni glasnik
Grada Splita” broj 17/09, ll/lO, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Splita na _’ sjednici, održanoj 2018. godine, donosi

ODLUKU O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA GRADA SPLITA 2020. – 2030.

I
Ovom Odlukom pristupa se izradi Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030.
II
Sastavni dio ove odluke je ~[nstitucionalni i operativni okvir te dinamički plan izrade Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030.~ sukladan materijalu kluba vijećnika HDZ-a ~Strategija razvoja Grada Splita 2020.- 2030.~ u kojemu materijalu su sadržani i prijedlozi klubova vijećnika: Most-a, Pametno, HGS-a i SDP-a, usvojen Zaključkom u svezi izrade Strategije razvoja Grada Splita na 2. radnom sastanku predsjednika klubova vijećnika, nezavisnih vijećnika i vijećnika u Gradskome vijeću Grada Splita održanom 27. veljače 2018. godine na temu “Strategija razvoja Grada Splita~.
III
Ova Odluka objavit će se “Službenom glasniku Grada Splita”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA Jure $undov
Institucionalni i operativni okvir te dinamički plan izrade Strategije razvoja grada Splita
2020. – 2030.
Temeljem Zaključka u svezi izrade Strategije razvoja Grada Splita s 2. radnog sastanka
predsjednika klubova vijećnika, nezavisnih vijećnika i vijećnika u Gradskome vijeću Grada Splita održanog 27. veljače 2018. godine na temu “Strategija razvoja Grada Splita”, formira se sljedeći institucionalni i operativni okvir za izradu, komunikaciju, provedbu i praćenje provedbe “Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030.~;
Institucionalni i operativni okvir

(1) Glavni odbor
Glavni odbor čine Gradonačelnik Grada Splita i predstavnici svih političkih opcija (klubova vijećnika i nezavisnih vijećnika), a zadužen je za prijedlog pokretanja izrade strateškog dokumenta, koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade same strategije, kao i njezine kasnije provedbe.

(2) Partnersko vijeće
Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva, temeljem propisa koji uređuje
područje politike regionalnog razvoja, za potrebe pripreme i praćenja provedbe srednjoročnih akata planiranja od značaja za statističke regije i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Predsjednik Partnerskog vijeća je Gradonačelnik (po funkciji). Članovi Partnerskog vijeća imenuju se nakon konzultacije Glavnog odbora i stručnih službi i to iz redova stručnih službi Grada Splita i tvrtki u vlasništvu grada, predstavnika institucionalnih dionika koji imaju ovlasti nad područjem grada, te predstavnika privatnog, javnog i civilnog sektora sukladno analizi njihove relevantnosti i mogućeg doprinosa. Partnersko vijeće je operativno i funkcionalno tijelo, s racionalnim brojem članova koji konstruktivnim prijedlozima, kontinuiranim radom na materiji i pravovremenim djelovanjem doprinose kvaliteti samog dokumenta, te tako osiguravaju zastupljenost interesa većine stanovnika grada Splita.

(3) Izrađivač strateškog dokumenta
Vanjska stručna podrška (usluga) angažirana u svrhu facilitiranja i moderiranja procesa
izrade strateškog akta. Izrađivač objedinjuje sve materijale i piše sami tekst studije, ali
njegova uloga je prije svega ona moderatora i stručnog korektiva kako bi se adekvatno
uključila znanja, iskustva i realne potreba dionika i krajnjih korisnika, stanovnika grada Splita. Izrađivač mora dokazati opće reference koje se odnose na izradu strateških akata gradova koji su veličinom jednaki ili slični Splitu, a poželjno posjedovati i specifične reference koje se tiču izrade strateških dokumenata na području Splitsko-dalmatinske županije s obzirom da takvi Izrađivači dobro poznaju regionalni društveno~ekonomski kontekst.
(4) Ex ante evaluator i nezavisni stručnjaci
Po uzoru na dobru praksu i operativni okvir izrade “Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godineW, Grad Split će angažirati ex~ante evaluatora spotrebnim iskustvom u praćenju i prethodnom vrednovanju procesa izrade strateških dokumenata. Prethodno vrednovanje imat će za cilj na sustavan i objektivan način, već za vrijeme izrade, pružiti procjenu i ocjenu procesa i kvalitete samog dokumenta, te će tako služiti kao vanjski korektiv i Gradu Splitu i samom izrađivaču.
Kako bi se osigurala kvaliteta strateškog dokumenta, Grad Split će neovisno o izrađivaču i ex~ante evaluatoru angažirati nezavisne (ad hoc) stručnjake ovisno o potrebama i
specifičnom području djelovanja, a odluku o tome donijet će Glavni odbor u komunikaciji s Koordinatorom j Partnerskim vijećem. Sredstva za opisane usluge osiguravaju se unutar proračuna Grada Splita neovisno o troškovima vanjske usluge izrađivača Strategije.
(5) Lokalni koordinator izrade ipraćenja provedbe strateškog dokumenta
Lokalni koordinator koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave za koje ih ovlasti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. Dodatno, lokalni koordinator izvješćuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi, koordinira poslove na razini jedinice lokalne samouprave vezane uz planiranje i provedbu razvojnih projekata, obavlja upis razvojnih projekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave u registar projekata, surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Lokalni koordinator izrade i praćenja provedbe ~Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030.~jest Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. Split.
(6) Radne skupine
Radne skupine za izradu Strategije čine članovi Partnerskog vijeća, relevantni stručnjaci iz različitih institucija, gradskih stručnih službi, znanstvenih ustanova, organizacija i slično (gradski pročelnici, predstavnici struke, predstavnici kotareva, županije, sveučilišta, javni i civilni sektor). Radnim skupinama zadaća je savjetovati, predlagati i usmjeravati izradu Strategije ovisno o sektoru ili području. Broj radnih skupina nije određen ni konačan, a one se formiraju sukladno ključnim razvojnim sektorima poput:
Prostorno uređenje i zaštita okoliša Infrastruktura Društvene djelatnosti Gospodarstvo
Radne skupine predstavljaju proširenu verziju Partnerskog vijeća.
(7) Zainteresirana i šira javnost
Zakon propisuje obvezu savjetovanja javnosti u procesu izrade Strategije. Lokalni
koordinator, Izrađivač i ex-ante evaluator moraju predložiti inovativnu i participativnu
Komunikacijsku strategiju prema lokalnoj zajednici, odnosno široj javnosti, uključujući
informativne i edukativne kanale i alate koji će se pritom upotrebljavati. Komunikacijski kanali trebaju biti osmišljeni po principu kontinuirane dvosmjerne komunikacije, u kojoj građani mogu artikulirati svoja stajališta i izraziti svoje prijedloge. Završni prijedlog Komunikacijske strategije usvaja Glavni odbor, a sredstva za realizaciju
Komunikacijske strategije osiguravaju se unutar proračuna Grada Splita neovisno o
troškovima vanjske usluge izrađivača Strategije.
(8) Vijeće/odbor za praćenje uspješnosti provedbe Strategije
Kako bi se osigurao uključiv, transparentan i pravovremen proces praćenja i evaluacije
provedbe same Strategije, ali i stvaranje dugoročne političke, institucionalne i operativne
podrške provedbi samog dokumenta i nakon što isti bude usvojen na Gradskom vijeću,
formirat će se tijelo zaduženo za kontinuirano praćenje uspješnosti provedbe kojeg će činiti članovi Glavnog odbora i članovi koje Odbor imenuje u suradnji s Lokalnim koordinatorom koji ima zakonsku obvezu izvještavati izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o provedbi strategije. U slučaju “Strategije razvoja gradaSplita 2020. – 2030.”, na lokalnoj razini Koordinator će o uspješnosti izvještavati ne samo izvršno tijelo, već i prošireno vijeće/odbor kako bi se osigurala šira podrška i uključenost.
Dinamičko-metodološki plan
Metodologiju rada predlažu stručne službe Grada Splita i Razvojne agencije Split – RaST
d.o.o. Split sukladno zakonskim propisima i dobroj praksi. Posebna pažnja treba se posvetiti strateškom pristupu koji podrazumijeva ambiciozne, ali ostvarive i provedive ciljeve i pokazatelje. Pri izradi .Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030.” u obzir će se uzeti metropolitanska uloga Splita, odnosno činjenica da je grad Split središte šireg funkcionalnog područja.
Aktivnosti I Nositelji/sudionici I Rokovi
A. USPOSTAVA INSTITUCIONALNOG I OPERATIVNOG OKVIRA

A.1. Sjednica Gradskog vijeće – Gradsko vijeće – ožujak 2018.
A.2. Izbor i imenovanje Partnerskog vijeća – Glavni odbor, Gradsko vijeće – travanj 2018.
A.3. Izbor i imenovanje Radnih skupina – Glavni odbor, Partnersko vijeće – svibanj 2018.
A.4. Odabir Izrađivača Strategije ex-ante evaluatora i Odabir nezavisnih stručnjaka – Stručne službe Grada Splita – travanj 2018. prema potrebi
A.5. Imenovanje Lokalnog koordinatora, Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN RH 147/14, 123/17) i Zakonu o
sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN RH 123/17) – Gradonačelnik – ožujak 2018.
B. IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA
B.I. Analiza postojećeg stanja

B.I.1. Prikupljanje podataka – Izrađivač, stručne službe Grada Splita, Lokalni koordinator, Radne skupine, – svibanj 2018, srpanj 2018.
B.I.2. Analiza postojećeg stanja, nacrt – Izrađivač, nezavisni stručnjaci – rujan 2018.
B.I.3. Usuglašavanje analize Glavni odbor, Partnersko vijeće, Radne skupine,
Lokalni koordinator, Izrađivač, ex.ante evaluator, nezavisni stručnjaci – studeni 2018.
B.II. Nacrt Strategije – Vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere

B.II.1. Vizija i strateški ciljevi, prikupljanje ideja – Partnersko vijeće, Radne skupine, Lokalni koordinator, Izrađivač, lokalna zajednica (javnost) rujan 2018. – studeni 2018.
B.II.2. SWOT analiza – Izrađivač, Lokalni koordinator, Partnersko vijeće, Radne skupine, Glavni odbor, nezavisni stručnjaci – prosinac 2018.
B.II.3. Utvrđivanje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera – Glavni odbor, Izrađivač,  Lokalni koordinator, Partnersko vijeće, Radne skupine, nezavisni stručnjaci – siječanj 2019. – ožujak 2019.
B.II.4. Usuglašavanje vizije grada sa razvojnim ciljevima, prioritetima i mjerama – Glavni odbor, Partnersko vijeće, Radne skupine, Lokalni koordinator, ex-ante evaluator – travanj 2019. godine

B.III. Javno savjetovanje

B.III.1 Javno savjetovanje i niz javnih rasprava – Javnost, Izrađivač, Lokalni koordinator – svibanj – lipanj 2019.
C. FINANCIJSKI OKVIR

C.1 Izrada Akcijskog plana na n+2 razdoblje ili razdoblje do kraja mandata izvršnog tijela, uz definiranje financijskog okvira i financijskih izvora za provedbu strategije – Glavni odbor, Partnersko vijeće, Izrađivač, Lokalni koordinator – lipanj – srpanj 2019.

D. USVAJANJE STRATEGIJE NA GRADSKOM VIJECU

D.1. Konačni prijedlog Strategije – Partnersko vijeće. Glavni odbor, Izrađivač, Lokalni koordinator, ex ante evaluator – srpanj – kolovoz  2019.
D.2. Usvajanje Strategije – Gradsko vijeće (sve političke stranke) – rujan 2019.

OBRAZLOŽENJE PRAVNI OSNOV

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN RH 123/17) i Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN RH 147/14, 123/17).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE
“Strategija razvoja grada Splita 2020. – 2030.~ predstavlja temeljni strateški akt kojim se
definira smjer razvoja grada Splita u trećem desetljeću 21. stoljeća. Važeći plan razvoja grada Splita jest .Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. Godine~ koja je izrađena u suradnji s ostalih 12 gradova j općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split kojoj je nositelj Grad Splitu, a sve u cilju korištenja mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja putem kojih je osigurana indikativna alokacija za projekte Urbane aglomeracije Split u vrijednosti od 54 mil € do 2020.godine. Grad Split nema samostalni razvojni plan, a postojeća Strategija na razini područja Urbane aglomeracije Split vrijedi do kraja 2020. godine. Ukoliko se u obzir uzme vrijeme potrebno za izradu i usvajanje strateškog dokumenta, jasno je da odluku o započinjanju tog procesa treba donijeti bez odgode.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, plan razvoja (strategija) jedinice lokalne samouprave predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje i donosi za razdoblje od pet do deset godina, pa se tako plan razvoja grada Splita usklađuje s nacionalnom razvojnom strategijom nHrvatska 2030.” Strategijom razvoja grada definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, i to poštujući načela točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, kao i načela održivosti, partnerstva i transparentnosti. Zaključkom u svezi izrade Strategije razvoja Grada Splita s 2. radnog sastanka predsjednika klubova vijećnika, nezavisnih vijećnika j vijećnika u Gradskome vijeću Grada Splita održanog 27. veljače 2018. godine na temu ~Strategija razvoja Grada Splita”, postignut je konsenzus ne samo oko potrebe izrade strateškog dokumenta, nego i oko institucionalnog i operativnog okvira, kao i dinamičko metodološkog plana, čime su se stvorili uvjeti za donošenje Odluke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s